Zintegrowany System Alarmowania

I Ochrony Ludności

 

jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w pagery (DSP-90S) i telefony komórkowe (Terminal DTG-53). Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi (np. serii DSE) umożliwia dodatkowo rozgłaszanie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków. Informacje o wywoływanych alarmach są przesyłane radiowo w sposób zakodowany. Poprzez zastosowanie specjalnych algorytmów wzajemnych potwierdzeń, system zapewnia stuprocentową pewność przesyłania alarmów. Ponad to w sieciach Obrony Cywilnej system generuje tzw. zmienne kody oraz hasła wprowadzane przez użytkownika, co uniemożliwia wykorzystywanie systemu przez osoby niepowołane. W sieciach alarmowania Obrony Cywilnej sygnały wywoławcze mogą być generowane przez wszystkie rodzaje stacji bazowych. Są one następnie retransmitowane przez stacje bazowe podległe w strukturze hierarchicznej:

stacja bazowa wojewódzka > stacja bazowa powiatowa > stacja bazowa gminna > stacja obiektowa.

Po wysłaniu ze stacji bazowej sygnału wywoławczego, identyfikują go wszystkie stacje obiektowe. Po weryfikacji poprawności kodu oraz sprawdzeniu zasilania syreny głównej (wszystkich faz), następuje włączenie syreny i przesłanie potwierdzenia zwrotnego do stacji bazowej, która wywołała alarm. Dyspozytor na stanowisku kierowania może określić rodzaj alarmu: sygnał ciągły, przerywany i modulowany (parametry czasowe sygnału alarmowego można zaprogramować). Możliwe jest również sprzęgnięcie toru fonicznego radiostacji w stacji obiektowej z podłączoną do niej syreną elektroniczną (np. DSE) lub megafonem, co umożliwia przekazywanie ludności komunikatów słownych bezpośrednio ze stanowiska dyspozytorskiego. W przypadku braku łączności ze stacją obiektową lub braku zasilania syreny, następuje zwrotna procedura powiadamiania dyspozytora o awarii. W systemie DSP-50 możliwe jest również testowanie łączności z wszystkimi podległymi stacjami obiektowymi bez włączania syren alarmowych. Pozwala to na zdalne sprawdzenie całego toru tj. radiotelefonu, systemu kodowania i zasilania syren. Wysłanie sygnału testowego odbywa się ręcznie ze stacji bazowej lub automatycznie z programu komputerowego AKCJA. To drugie rozwiązanie umożliwia wykonywanie o ustalonych godzinach automatycznej kontroli sprawności urządzeń alarmowych wraz z rejestracją i wydrukami rezultatów alarmowania lub testowania.

 

 

 


29 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Klejnikach odbyła się druga część „24. Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim”.

”24 Jesienne Spotkania z Folklorem  Białoruskim” - to projekt kulturalny realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach,  który od początku swego istnienia związany jest z promocją amatorskiego ruchu artystycznego Gminy Czyże oraz innych gmin Podlasia zamieszkałych przez mniejszość   białoruską. Każde wydarzenie artystyczne wchodzące w realizację w/w projektu ma miejsce cyklicznie, co roku w miesiącach październik/listopad. Jednak tegoroczne Jesienne Spotkania z Folklorem podzielone były na dwie części:

22.10.2017 r.  – świetlica wiejska w Czyżach i 29.10.2017 r.  – świetlica wiejska w Klejnikach.

W części artystycznej przed publicznością w Klejnikach  zaprezentowały się takie zespoły jak: Dziecięce i młodzieżowe  Grupy Teatralne  „Żewżyki” i „Antrakt” z Bielska Podlaskiego, „Czyżowianie” i „Wierasy” z Czyż, Zespół Wokalny „Czajki” z Morza, „Chutar” z Gródka, „Omorfos” z Siemiatycz oraz „Metro” z Hajnówki.

Przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą „24. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Fotoreportaż


W dniu 27 października 2017 r. w Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyło się posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

 

Program spotkania:

 

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

 2. Podsumowanie dotychczasowej pracy Rady Terenowej.

 3. Ustalenie kierunków działania Rady Terenowej na przyszły rok.

 4. Przedstawienie programów readaptacji prowadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce.

 5. Zapoznanie się z warunkami wykonywania tymczasowego aresztowania w Areszcie Śledczym w Hajnówce.

 

 

 


W dniu 30 października 2017 r. odbyło ię uroczyste otwarcie nowo wybudowanej fabryki Pronaru. W oddziale fabryki w Hajnówce będą produkowane osie, półosie, układy jezdne i przekładnie.

 

 

 

 


W dniu 26 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i   młodzieży,

  2. ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże,

  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

  4. zmiany uchwały Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

 6. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2016 r.

 7. Odpowiedzi na interpelacje.

 8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

 9. Zamknięcie obrad.


22 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyła się pierwsza część „24. Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim”.
W części artystycznej przed publicznością  zaprezentowały się takie zespoły jak: Młodzieżowa Grupa Teatralna „Rosy” z Ryboł, „Metro” z Hajnówki, „Czyżowianie” i „Wierasy” z Czyż, Zespół Wokalny „Czajki” z Morza oraz „Orlanie” z Orli. Koncert zakończył się wspaniałym występem „na żywo” gości zza granicy – zespołu  „Haściniec”, który działa przy Miejskim Domu Kultury w Grodnie ( Republika Białoruś).
Wszystkich tych, którzy nie mogli być obecni na koncercie w Czyżach serdecznie zapraszamy w dniu 29 października 2017 r. do Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach na drugą część „24. Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim”.  Początek – godzina 15:00.
Przedsięwzięcie kulturalne pod nazwą „XXIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Fotoreportaż


20 października 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach. Zespół ten tworzy grupa profesjonalistów stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na doniesienia o przemocy. Członkami tego zespołu są osoby reprezentujące różne instytucje publiczne, odpowiedzialne za sprawy dotyczące przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny to nie tylko specjaliści różnych dziedzin, to również zaangażowana grupa, która nie tylko wdraża wypracowane przez siebie standardy interwencji, ale również buduje społeczne lobby na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz minimalizowania jej skutków. Do zadań Zespołu należy również prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 158.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 lutego 2017 r. w skład Zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach wchodzą:

 

1.      Anna Stankowska –kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

2.      Alina Iwaniuk – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach;

3.      Eugenia Kondraciuk – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w    Czyżach;

4.      Katarzyna Szyryńska –Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych w Czyżach;

5.      Raisa Baszun – pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czyżach;

6.      Elżbieta Tychoniuk – pedagog szkolny Zespołu Szkół w Czyżach;

7.      Barbara Kraśko – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim;

8.      sierż. szt. Wiktor Nowik – dzielnicowy terenu Gminy Czyże z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce;

9.      Zenaida Gierasimiuk – przedstawiciel organizacji pozarządowej OSP Czyże.