Wyremontowano tablicę informacyjną w sołectwie Wólka: Wólka, Wieżanka, Podwieżanka, Maksymowszczyzna.

 


W dniu 29 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXI sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3) Interpelacje radnych.

4) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok,

b) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020,

d) dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,

e) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże,

f) określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże,

g) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2017 roku”,

h) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadań statutowych,

5) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016.

6) Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami     pozarządowymi.

7) Odpowiedzi na interpelacje.

8) Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9) Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Mikołaj Janowski Kierownik PZDR w Hajnówce, Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Piotr Filimoniuk Radny Powiatu Hajnowskiego oraz członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski.

 

 

 

 


28 marca 2017 r. w SP ZOZ w Hajnówce odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Włączenie do protokołu Uchwał: Nr 01/17, Nr 02/17, Nr 03/17 z dnia 16.01.2017 r. z głosowania obiegiem.

 3. Wydanie opinii w sprawie Planu Finansowego na rok 2017.

 4. Wydanie opinii w sprawie zmiany w Planie Inwestycyjnym na rok 2017.

 5. Wydanie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania Planu Finansowego i Planu Inwestycyjnego za rok 2016.

 6. Wydanie opinii w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Hajnówce.

 7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

 


W dniu 27 marca 2017 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Leniewo.

 

 

 


W dniu 24 marca 2017 r. o godz. 1530 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lady.

 

 

 


W dniu 22 marca 2017 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Osówka.


20 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat obowiązków rolnika wynikających z zasad integrowanej ochrony roślin – monitoring występowania agrofagów w produkcji zbóż. Szkolenie zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce a spotkanie poprowadziła Pani Nina Sacharczuk.

 

 


W dniu 17 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania

 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2016.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności LGD w okresie trwania kadencji ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

 8. Zakończenie zebrania

 

 

 

 


16 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe, którego tematem była obrona konstytucyjnych zasad samorządności.

Program spotkania:

1. Otwarcie spotkania – Marek Olszewski – współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Omówienie sytuacji samorządu.

3. Wystąpienie przedstawicieli związków.

4. Karta Samorządności podstawą dalszej debaty nt. rozwoju Polski lokalnej i regionalnej.

5. Omówienie ograniczenia praw wyborczych obywateli.

6. Dalsze działania – lokalne i na forum ogólnopolskim.

7. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

Proponowane działania:

1)    Stanowiska Zgromadzeń Ogólnych poszczególnych Związków.

2)    Przyjmowanie Karty Samorządności przez rady gmin, powiatów i sejmiki województw.

3)    Wiosna samorządu – wiec w Warszawie, spotkania mieszkańców w gminach na rynkach miast itp.

 

 

 

 


14 marca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat płatności bezpośrednich oraz płatności rolnośrodowiskowych w 2017 r. Szkolenie zorganizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział terenowy w Hajnówce. Szkolenie prowadził Mirosław Dmitruk.

 

 

 


W dniu 8 marca 2017 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z następującym porządkiem obrad:

1. Zarządzanie sytuacją kryzysową spowodowaną wystąpieniem Afrykańskiego pomoru świń w powiecie hajnowskim.

2. Zarządzanie sytuacją kryzysową spowodowaną ewentualnym wystąpieniem wirusa ptasiej grypy w powiecie hajnowskim.

3. Ocena stanu spowodowana wystąpieniem grypy sezonowej w powiecie hajnowskim.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

 

 

 

 


W dniu 8 marca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Czyżach.

 

 


W dniu 2 marca 2017 w Ośrodku Edukacji Leśnej w Białowieży odbyło sie spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego, w którym udział brali przedstawiciele samorządów oraz dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski. 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 2 marca 2017 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Rakowicze. W spotkaniu udział wzięli:

- Kierownik PZDR w Hajnówce, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski.

- Nina Sacharczuk pracownik PZDR w Hajnówce.