26 lutego  br. w  Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach  z   udziałem  licznie zgromadzonej publiczności, sponsorów, pomysłodawców  przedsięwzięcia oraz zaproszonych gości, odbyło się uroczyste spotkanie  promujące  najświeższą książkę Jerzego Plewy  pt. „Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu”. Publikacja ta to wspólna inicjatywa Gminy Czyże i Jerzego Plewy wydana przez  Zakład Graficzny MALAI STUDIO w Hajnówce, a projekt graficzny użyczyło  Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. Pan Jerzy Plewa podjął się żmudnej, wielomiesięcznej pracy, aby mieszkańcom Lad, Leniewa i Podrzeczan przybliżyć dzieje ich miejscowości oraz wiele spraw i wydarzeń ocalić od zapomnienia. Książka przedstawia bogatą panoramę tych wsi uchwyconą na podstawie  informacji mieszkańców. Dzięki niezwykłej pasji Jerzego Plewy możemy na nowo oddychać dawnym życiem  naszych wsi . Fotografie zamieszczone w książce są bardzo cenne, mówią o sytuacjach, które często umknęły z pamięci nawet osób tam ukazywanych. Stare zdjęcia to bez wątpienia prawdziwy skarb, jaki w swoim testamencie zostawili nam nasi przodkowie. Wartość publikacji uzupełnia tekst zawierający dużo faktów i wydarzeń historycznych, ale napisany w sposób łatwy i przystępny dla czytelnika. Zawarte w książce materiały  są jednocześnie doskonałym nośnikiem tradycji i dziedzictwa kulturowego pokoleń.

Na zakończenie spotkania promocyjnego przed publicznością zaprezentowała się grupa wokalna z Zespołu Szkół w Czyżach. Książka obecnie jest do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach.


24 lutego br.   w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XX sesja Rady Gminy Czyże z następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3) Interpelacje radnych.

4) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże,

b) programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyże,

c) funduszu sołeckiego,

d) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad dzieckiem i rodziną dla Gminy Czyże na lata 2017-2019,

e) projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

5) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

6) Odpowiedzi na interpelacje.

7) Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

8) Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczyli:

-  Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk,

- Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce: Starszy Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Mariusz Miniuk oraz Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Renata Wasiluk.

- Przedstawicielka ODR w Hajnówce – Nina Sacharczuk

 

 

 

 

 


W dniu 17 lutego 2017 r. odbyło się VIII Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia

2. Ustalenie porządku Zgromadzenia

3. Przyjęcie protokołu z VII Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 19 grudnia 2016 r.

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między Zgromadzeniami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznych składek członkowskich

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2017-2020.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

 


W dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 1630 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki.

W spotkaniu udział wzięli:

- Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk,

- Kierownik PZDR w Hajnówce, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski.

 

 

 

 


W dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 1600 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Zbucz.

W spotkaniu udział wzięli:

- Mikołaj Janowski - Kierownik PZDR w Hajnówce, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,

- Wiktor Nowik - Dzielnicowy Gminy Czyże,

 

 

 

 


W dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 1600 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Podrzeczany. W spotkaniu uczestniczył również Mikołaj Janowski - Kierownik PZDR w Hajnówce, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

 

 


W dniach 9-10 luty 2017 r. odbyło się XX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, z następującym programem obrad:

1. Prezentacja Miasta i Gminy Ciechanowiec – Mirosław Reczko – Burmistrz Ciechanowca.

2. Uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

- wybór w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli gmin członkowskich przewodniczącego obrad XX Zgromadzenia Ogólnego,

- przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia,

- przyjęcie sprawozdania przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego bilansu finansowego za rok 2016,

- udzielenie absolutorium Zarządowi – podjęcie uchwały,

- przyjęcie budżetu Związku na 2017 r. – podjęcie uchwały.

3. Prezentacja najważniejszych kierunków promocji turystycznej województwa podlaskiego, w kontekście potencjału współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną:

- Michał Podbielski – Prezes Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

- Sylwia Agnieszka Grudzińska – Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

- Paweł Jessa – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

4. Prezentacja aktualnej oferty współpracy z samorządami gminnymi – przedstawiciel wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

5. Debata dotycząca aktualnej sytuacji samorządów gminnych, wprowadzonych, planowanych i zapowiadanych zmian aktów prawnych dotyczących ich funkcjonowania oraz wszelkich możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niezbędnych inwestycji i zadań (min.: reformy oświaty, zapowiedzi zmian ordynacji wyborczej, najbliższych konkursów ze środków PROW RPO, EFS, współpracy przy optymalnym wykorzystaniu regionalnego potencjału taboru przewozowego, internecie szerokopasmowym, wojewódzkich planach inwestycyjnych).

 6. Wprowadzenie do dyskusji oraz występ zaproszonych gości:

- Mirosław Lech – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,

- parlamentarzyści,

- Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski i przedstawiciele administracji rządowej,

- Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego i jego współpracownicy.

7. Propozycje wniosków i stanowisk.

8. Podsumowanie i zakończenie obrad.


W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wólka.

W spotkaniu udział wzięli:

- Mikołaj Janowski - Kierownik PZDR w Hajnówce, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,

- Wiktor Nowik - Dzielnicowy Gminy Czyże,

 

 

 

 


W dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 1800 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kuraszewo. Na spotkaniu omawiane były sprawy bieżące dotyczące sołectwa oraz Gminy. W spotkaniu udział wzięli:

- Piotr Kamieński - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Kuraszewie,

- Mikołaj Janowski - Kierownik PZDR w Hajnówce, Radny Sejmiku wojewódzkiego,

- Jan Adamczuk Radny Powiatu Hajnowskiego,

- Wiera Gawryluk – specjalista do spraw żywienia PZDR w Hajnówce,

- Wiktor Nowik - Dzielnicowy Gminy Czyże,

- Andrzej Sieńczuk – przedstawiciel Straży Granicznej.

 

 

 


W dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 1600 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Hukowicze. Na spotkaniu omawiane były sprawy bieżące dotyczące sołectwa oraz Gminy. W spotkaniu udział wziął również Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk.

 

 

 


W dniu 3 lutego 2017 r. o godz. 1500 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Czyże. Na spotkaniu omawiane były sprawy bieżące dotyczące sołectwa oraz Gminy. W spotkaniu udział wzięli Radni Powiatu Hajnowskiego Jan Adamczuk i Piotr Filimoniuk oraz Kierownik PZDR w Hajnówce Mikołaj Janowski.

 

 

 


Zakupiono nowy wóz asenizacyjny

 

 

 

 


W dniu 2 lutego 2017 r. odbyło sie pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach

 


W dniu 27 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach