W dniu 30 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.    Interpelacje radnych.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmiany w budżecie na 2017 rok,

b)    wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2017-2022,

c)    sieci oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzoną przez Gminę Czyże,

d)    stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czyżach w Szkołę Podstawową w Czyżach,

e)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty,

f)    przyjęcia i realizacji „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”,

g)    przystąpienia Gminy Czyże do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o..

 

5.    Wręczenie upominków Honorowym Dawcom Krwi.

6.    Wręczenie dyplomów ukończenia kursu udzielania I pomocy przedmedycznej.

7.    Odpowiedzi na interpelacje.

8.    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9.    Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski, Marek Figzał z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, który propagował materiały dotyczące Wojska Obrony Terytorialnej oraz Piotr Maltar i Jarosław Jakubowski z firmy WGS84 Polska Sp. z o.o., którzy omówili „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 29 listopada 2017 r. odbyło się Podlaskie Forum Samorządowe, którego głównym tematem był projekt poselski PIS: „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”, który obejmuje:

- zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa,

-zmiany przepisów ustawy Kodeks wyborczy

Na spotkaniu został również poruszony problem związany z koniecznością odprowadzania podatku VAT od dotacji otrzymywanych przez samorządy na projekty dotyczące OZE skierowane do mieszkańców.

 

 

 


W miejscowości Podrzeczany wyremontowano tablicę ogłoszeniową.

 


W dniu 20 listopada 2017 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w konferencji pt. „Efektywność energetyczna i OZE”. Na konferencji omówiono następujące zagadnienia:

  1. Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich metodą na zmniejszenie energochłonności produkcji.

  2. Strategia odpowiedzialnego rozwoju w zakresie rolnictwa, jako wsparcie do przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

  3. Gazyfikacja województwa podlaskiego, a efektywność energetyczna obszarów wiejskich.

  4. Projekt Doradztwa Energetycznego.

  5. Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (PO IiŚ, NFOŚiGW, RPO).

  6. Program LIFE jako instrument finansowania projektów na rzecz klimatu.

 

Konferencja została zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

 


W dniu 15.11.2017 r. w Białymstoku, została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Czyże na dofinansowanie operacji „Budowa siłowni zewnętrznej - Fitnesspark Czyże w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

 

 


Spotkanie z Panem Jerzym Leszczyńskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

 

 

 

 

 


W miejscowości Klejniki wykonano remont dachu na części mieszkalnej budynku byłej szkoły podstawowej. Remont polegał na pokryciu dachu papą termozgrzewalną oraz remoncie istniejących kominów wraz z ich obróbką. Koszt inwestycji 9 600 zł.

 

 

 

 


Odwodniono część posesji zabudowy kolonijnej w Sapowie.

 

 

 

 

 


Wykonano remont tablicy ogłoszeniowej we wsi Leszczyny.

 


31 października2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Seniora". Organizatorami spotkania było Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czyżach przy współpracy z Urzędem Gminy Czyże, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Przewodnicząca Rady Gminy Czyże Krystyna Gawryluk, Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach Jerzy Jakimiuk.

Spotkanie rozpoczęła oraz powitała uczestników i gości Przewodnicząc koła PZERiI w Czyżach Irena Romaniuk. Następnie głos zabrali Przewodnicząca Rady Gminy Czyże Krystyna Gawryluk oraz Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, którzy życzyli Seniorom, aby kolejnym latom i dniom towarzyszyło zdrowie i szacunek i aby nigdy nie zabrakło im zapału do społecznej aktywności.

Oprócz członków miejscowego koła w spotkaniu uczestniczyli i bawili się na zabawie tanecznej również członkowie kół z sąsiednich gmin, między innymi z Hajnówki, Narwi, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych i Kleszczel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże oraz w Bibliotece Publicznej w Czyżach wymieniono po
jednym oknie. Koszt zakupu i wstawienia okna na sali konferencyjnej 2850 zł, w Bibliotece 1340 zł.