W dniu 27 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie na 2017 rok,

b)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021,

c)    ustalenia budżetu gminy Czyże na rok 2018,

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

e)    przyjęcia „Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czyże na lata 2013-2020”,

f)    przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”,

g)    ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Czyże.

 1. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2018 rok.

 2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.

 3. Sprawozdanie z działalności kierowników jednostek organizacyjnych.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Odpowiedzi na interpelacje.

 6. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

 7. Zamknięcie obrad.

 

Z okazji 5-lecia powstania Stowarzyszenia Orzeł Morze na ręce radnego z sołectwa Morze zostały przekazane drobne upominki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 20 grudnia 2017 r. odbyło się XI Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska.

Program Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Ustalenie porządku Zgromadzenia.

3. Przyjęcie protokółu z X Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 20 września 2017 r.

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie między Zgromadzeniami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2018-2021.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

 


W dniu 15 grudnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zgromadzenia Wspólników

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.

 3. Wybór przewodniczącego obrad – podjęcie uchwały.

 4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

 6. Podjęcie uchwały o zmianie umowy Spółki.

 7. Wolne wnioski.

 8. Zamknięcie zgromadzenia.

 

 


W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Wypracowanie stanowiska Zarządu SSEPB skierowanego do LGD „Puszcza Białowieska” w sprawie przyspieszenia planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 2. Sprawy różne.

 


W dniu 8 grudnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła w Czyżach.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

 2. Sprawozdanie z działalności Koła.

 3. Wybór Zarządu Koła i Komisji.

 4. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Rejonowego ZERiI w Hajnówce.

 5. Sprawy różne.

 

 

 


W dniu 6 grudnia 2017 r. w Hajnówce odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania założeń IV edycji konkursu „Olimpiada Aktywności Wiejskiej – edycja 2017”. Jako przedstawiciel Gminy Czyże w spotkaniu uczestniczyła Pani Joanna Białowieżec.

 

 

 


Spotkanie Ministra Ochrony Środowiska z przedstawicielami społeczności lokalnej z udziałem mediów.