24 czerwca 2017 r. w Leniewie odbył się „XIII Festyn KUPALINKA”. W festynie tradycyjnie już oprócz zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminy Czyże i rozśpiewanych dziewcząt z Grupy Wokalnej Zespołu Szkół w Czyżach wystąpiły min. takie zespoły jak: „Przepiórka” i Studio Piosenki z Hajnowskiego Domu Kultury, „Orlanie” i „Werwoczki” z Orli, „Chutar” z Gródka, „Seven” z Bielska Podlaskiego, „Dawid Szymczuk Band” z Hajnówki oraz gwiazda festynu zespół „Jorrgus” z Białegostoku. Tradycyjną zabawę taneczną poprowadził zespół „Zorka” z Białegostoku.

Jak co roku obejrzeć było można tradycyjny „obrzęd kupalski”, pokaz sztucznych ogni oraz było można wziąć udział w różnych grach i konkursach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Swoje stoiska wraz z pokazem sprzętu zaprezentowała Państwowa Straż Pożarna z Hajnówki, Placówka Straży Granicznej z Białowieży oraz Komenda Powiatowa Policji z Hajnówki.

 

Projekt pn. „XIII Festyn KUPALINKA” zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W trakcie festynu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy”, pełnili dyżur na stoisku “Gmina Czyże bez przemocy”, informowali zainteresowanych mieszkańców o dyżurach specjalistów, udzielali porad dotyczących problemów związanych z przemocą i rozdawali materiały promocyjne związane z problematyką przemocy. Kampania skierowana jest do lokalnej społeczności i ma zwrócić uwagę na problematykę przemocy, podnieść świadomość na temat skutków przemocy w rodzinie a także wyczulić na akty przemocy.

Projekt współfinansowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

Fotoreportaż


20 czerwca 2017 r. w Narewce odbyło się XXXII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Uroczyste rozpoczęcie spotkania:

- występ zespołu „Cegiełki”,

- prezentacja dorobku i walorów Gminy Narewka – Mikołaj Pawilcz - Wójt Gminy Narewka.

  1. Otwarcie obrad, przedstawienie zaplanowanych przedsięwzięć Związku w roku 2017 i dotychczasowych działań związanych z obroną samorządności – Mirosław Lech – Przewodniczący Zarządu ZGWWP,

- dyskusja na temat dalszych wspólnych aktywności.

  1. Współpraca gmin z PGE Dystrybucja S.A. ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia ulicznego – Pan Jarosław Dzięgielewski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

  2. Aktualne działania i plany inwestycyjne na drogach krajowych – Pan Wojciech Borzuchowski – Dyrektor Oddziału w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  3. Spotkanie z Panem Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim i Panią Jadwigą Szczypiń – Podlaskim Kuratorem Oświaty dotyczące m.in. sytuacji w gminnej oświacie wynikającej z reformy edukacji oraz zmian w prawie oświatowym.

  4. Spotkanie z Panem Jerzym Leszczyńaskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego i jego współpracownikami dotyczące całej przestrzeni współpracy samorządu wojewódzkiego z gminami.

  5. Wypracowanie stanowisk i wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 


W niedzielę 11 czerwca 2017 r. w miejscowości Kuraszewo odbył się "Piknik z LGD" organizowany przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska przy współpracy z Gminą Czyże. To udane przedsięwzięcie kulturalne zbiegło się z obchodami 10-lecia działalności Stowarzyszenia.

W sielskiej scenerii na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły wokalne: "Niezabudki" z Kuraszewa, "Miksturki" z Kleszczel, Zespół wokalny z Dubicz Cerkiewnych, "Wierasy" z Czyż, Zespół wokalny z Zespołu Szkół w Czyżach, "Ruczajok" z Białowieży, Zespół wokalny „Czajki” z Morza, "Werwoczki" z Orli, "Czyżowianie" z Czyż, "Hiłoczka" z Czeremchy, "Harmoń" z Łosinki oraz zespół NARVA. Gwiazdą wieczoru był zespół MIRAGE z Bielska Podlaskiego. Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna z DJ'em Paul Johns, która trwała do północy.

Podczas imprezy nie zabrakło też innych atrakcji, takich jak dmuchańce dla dzieci, stragany, czy konkurs wiedzy o LGD, w którym można było wygrać ciekawe nagrody. Z okazji jubileuszu 10-lecia LGD „PB” – goście i licznie zgromadzona publiczność była częstowana okolicznościowym tortem.

Zorganizowano też stoiska informacyjno-promocyjne LGD i Gminy Czyże, w którym można było uzyskać informacje dotyczące działalności LGD, Gminy Czyże, jak również otrzymać materiały promocyjne.

W trakcie festynu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy”, pełnili dyżur na stoisku “Gmina Czyże bez przemocy”, informowali zainteresowanych mieszkańców o dyżurach specjalistów, udzielali porad dotyczących problemów związanych z przemocą i rozdawali materiały promocyjne związane z problematyką przemocy. Kampania skierowana jest do lokalnej społeczności i ma zwrócić uwagę na problematykę przemocy, podnieść świadomość na temat skutków przemocy w rodzinie a także wyczulić na akty przemocy.

Projekt współfinansowany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

Fotoreportaż


Mały remont elewacji budynku Urzędu Gminy Czyże.

 

 

 


W dniu 6 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3) Interpelacje radnych.

4) Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2016 rok,

b)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże,

c)     zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.

d)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020,

 

5) Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

6) Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7) Informacja kierowników jednostek organizacyjnych.

8) Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9) Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Piotr Stepaniuk.