30 września 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się kolejne, czwarte z kolei spotkanie z cyklu „Decydujmy razem”. Spotkania mają na celu opracowanie Programu Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji.

    Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Czarkowska trener Stowarzyszenia Centrum Wspierania aktywności Lokalnej CAL.

 

Fotoreportaż


Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

5.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

b)    zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

c)     zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2011-2018,

d)    zmian regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże.

6.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

7.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8.     Informacja dyrektora Zespołu Szkół w Czyżach o przygotowaniu do nowego roku szkolnego.

9.     Odpowiedzi na interpelacje.

10.  Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11.  Zamknięcie obrad.

 


23 września 2011 r. po raz drugi w tym miesiącu została przeprowadzona akcja "Sprzątanie Świata" przy udziale dzieci z Publicznego Gimnazjum w Czyżach. Pierwsza akcja odbyła się 19 września 2011 r., dzieci sprzątały zaśmiecony las w pobliżu miejscowości Leszczyny. W dwudniowej akcji uzbieranych zostało ok 850 kg śmieci.

 


Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz - etap II.

 


     Zakończyła się Budowa zespołu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość projektu 1 238 775 PLN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w kwocie 425 555 PLN oraz współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 000 PLN. Wkład własny gminy 313 220 PLN.

 


W dniu 18 września 2011 r. odbył się IX Festyn Archeologiczny w Zbuczu. Na festynie można było zobaczyć następujących wystawców: malarzy, rzeźbiarzy, producentów miodu, wyrobów tradycyjnych, wojów i wielu innych ciekawych wytwórców. W trakcie festynu odbyło się oficjalne otarcie Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i sacrum”, który przebiega między innymi przez gminę Czyże. Niezmienną częścią imprezy są Mistrzostwa w rzucie chomątem. Tegoroczne zmagania wygrał Pan A. Breczko z Parcewa.

 

Fotoreportaż


Wystawa „Żyjemy Razem”. Prezentowane prace powstały w czasie warsztatów edukacyjno-plastycznych realizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2010 r. w 12 miejscowościach województwa podlaskiego. Spośród wstępnie wybranych w 12 miejscowościach ponad 300 prac, Komisja w składzie: prof. Andrzej Strumiłło, Krzysztof Czyżewski, Jarosław Perszko wybrała właśnie te prezentowane na wystawie. Koordynatorem projektu jest Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 


11 września 2011 r. w Klejnikach odbył się wspólny festyn ” Ośrodka Kultury w Czyżach i Urzędu Gminy w Czyżach ph. „Dwa sołectwa - jedna wieś” oraz Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce pod hasłem „I tam żywuć ludzi”. Projekt „Dwa sołectwa – jedna wieś” zrealizowano dzięki wsparciu programu Działaj Lokalnie VII.

            W programie festynu udział wzięli zespół „Ruczajok” z Białowieży, „Progres” i „Serwer” z Hajnówki, „Kalinka” z Białegostoku”, „Narwa” i Art-Pronar” z Narwi oraz Zespoły Amatorskiego Ruchu Arystycznego Gminy Czyże: „Czyżowianie” z Czyże, „Zbuczanki” ze Zbucza, „Leśna Gawęda” działająca przy Zespole Szkół w Czyżach.

            Ponadto w trakcie festynu obejrzeć było można grupę ASG „TUR” z Bielska Podlaskiego z pokazem broni, Kramik muzealny z literaturą białoruską i rękodziełem ludowym. Nie zabrakło też rozrywki dla najmłodszych w postaci trampoliny i dmuchanej skoczni.

 

Fotoreportaż


1 września 2011 r. w Zespole Szkól w Czyżach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na rozpoczęciu obecni byli uczniowie i rodzice, nauczyciele oraz Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk i mł. asp. Andrzej Chilimoniuk – Dzielnicowy Gminy Czyże.

Po krótkiej uroczystości na placu szkolnym uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się do sal lekcyjnych by omówić najpilniejsze sprawy związane z nowym rokiem szkolnym.

 

Fotoreportaż