30 maja 2011 r. w siedzibie Związku Młodzieży Białoruskiej w Szczytach - Dzięciołowie odbyło się spotkanie partnerów w sprawie podpisania porozumienia odnośnie funkcjonowania podlaskiego szlaku kulturowego "Drzewo i Sacrum".

Celem porozumienia jest stworzenie zaplecza technicznego i merytorycznego w poszczególnych gminach oraz zaplecza finansowego na rozwój i prowadzenie głównej siedziby szlaku. Partnerzy porozumienia ustalają, że będą wspólnie nadzorowali, udoskonalali oraz promowali projekt jakim jest szlak kulturowy "Drzewo i Sacrum".

Projekt przyczyniać się będzie do realizacji celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu.


Wykonano zatoki postojowe w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1602B wspólfinasowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  2008- 2011


 

 

W dniu 28 maja 2011 r. odbył się III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czyżach. W czasie zjazdu wybrano nowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w osobie dh.  Sergiusza Noskowicza. Wiceprezesem został dh. Andrzej Korniluk zaś sekretarzem  dh. Jerzy Jakimiuk. Wybrano Komendanta Gminnego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którym został dh. Eugeniusz Andrejuk. Przedstawicielem Gminnego ZOSP RP na zjazd powiatowy wybrano dh. ks. Marka Jakimiuka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został dh. Leon Topolewski.


 

Chóry z Zespołu Szkół w Blizanowie, Jankowie Pierwszym i Piotrowie 26 maja 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach dały koncert uczniom z Zespołu Szkół w Czyżach. Trzy zespoły dwudziestopięcioosobowe po odbyciu trzydniowych warsztatów i zwiedzeniu Puszczy Białowieskiej zwieńczył swój pobyt na ziemi podlaskiej występem dla uczniów z Zespołu Szkół w Czyżach. Wyjazdowe warsztaty wokalne były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Małe Projekty.


25 maja 2011 r. dzieci z Zespołu Szkół w Czyżach pod przewodnictwem ks. Marka Jakimiuka zorganizowali sprzątanie grobów na Srebrnej Górce. Groby były bardzo zaniedbane obecnie są wysprzątane i posadzono na nich kwiaty. Ponadto dzieci zobowiązały się doglądać tych grobów we własnym zakresie, pielić podlewać kwiaty i utrzymywać ogólny porządek w tym zapomnianym miejscu gdzie zostali pochowani żołnierze Armii Radzieckiej.

 

Fotoreportaż


W dniu 19 maja 2011 r. w Hajnówce odbył się „Przegląd Piosenki Białoruskiej dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów” Zespół harcerski „Leśna Gawęda” z Zespołu Szkół w Czyżach pod kierunkiem wikarego Marka Jakimiuka zdobył wyróżnienie w tym przeglądzie.

Fotoreportaż


 

W dniu 15 maja 2011 r. w Bielsku Podlaskim odbył się „VII Przegląd Piosenki Ukraińskiej”. W przeglądzie udział wzięli zespół śpiewaczy „Zbuczanki” ze Zbucza oraz Zespół „Czyżowianie” z Czyż, w którym to uzyskali odpowiednio

- Katarzyna Tichoniuk („Zbuczanki”) - I miejsce w kategorii solistka

- „Czyżowianie” - II miejsce w kategorii zespół

 

W dniu 22 maja 2011 r. zespół „Czyżowianie” z Czyż oraz Katarzyna Tichoniuk z zespołu „Zbuczanki” wzięli udział w Koncercie Galowym „VII Przeglądu Piosenki Ukraińskiej”, który odbył się w Bielsku Podlaskim w amfiteatrze.


W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w listopadzie 2010 r. zatwierdził listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2011 roku zadań własnych Jednostek w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Na dofinansowanie zadań w 2011 roku przewidziano kwotę 53.880 tys. zł. Do realizacji przyjęto 40 zadań (14 z zakresu dróg powiatowych i 26 z zakresu dróg gminnych), w ramach których przebudowanych zostanie łącznie 147,1 km dróg.

 

W powiecie hajnowskim w ramach Programu przyjęto do realizacji 6 zadań:

• Zadanie pn. Stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Kleszczele poprzez wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1775 B realizowane przez Powiat Hajnowski. Wysokość dotacji z budżetu państwa przyznanej na to zadanie wynosi 395,55 tys. zł. Długość drogi planowanej do przebudowy — 2,33 km;

 

• Zadanie pn. Przebudowa ulic: Miłkowskiego, Leśnej, Sosnowej, Spokojnej, Dalekiej w Hajnówce realizowane przez Miasto Hajnówka. Wysokość dotacji z budżetu państwa przyznanej na to zadanie wynosi 1 507,28 tys. zł. Długość drogi planowanej do przebudowy —1,99 km;

 

• Zadanie pn. Przebudowa ulicy Sportowej w Białowieży w istniejącym pasie drogowym realizowane przez Gminę Białowieża. Wysokość dotacji z budżetu państwa przyznanej na to zadanie wynosi 360,46 tys. zł. Długość drogi planowanej do przebudowy — 0,68 km;

 

• Zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1602 B Zbucz - Czyże oraz remont zatok postojowych w miejscowości Czyże realizowane przez Gminę Czyże. Wysokość dotacji z budżetu państwa przyznanej na to zadanie wynosi 304,87 tys. zł. Długość drogi planowanej do przebudowy — 3,25 km;

 

• Zadanie pn. Przebudowa ulic Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza realizowane przez Gminę Kleszczele. Wysokość dotacji z budżetu państwa przyznanej na to zadanie wynosi 327,18 tys. zł. Długość drogi planowanej do przebudowy — 1,44 km.

 

• Zadanie pn. Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107126 B ul. Łąkowej w Siemianówce realizowane przez Gminę Narewka. Wysokość dotacji z budżetu państwa przyznanej na to zadanie wynosi 112,56 tys. zł. Długość drogi planowanej do przebudowy — 0,4 km.

 

W ramach ww. zadań przebudowanych zostanie łącznie 10,09 km dróg, na dofinansowanie których przewidziano kwotę 3 007,90 tys. zł.

Fotoreportaż


 

Zastawka żelbetowa na rzece Łoknica we wsi Kuraszewo. Podstawowym celem zastawki będzie podtrzymanie podwyższonego poziomu wody w zasięgu cofki oraz magazynowanie wody zwłaszcza w okresach posusznych, co przyczyniać się będzie do zwiększenia retencji użytecznej zwiększając pojemność wodną w profilu glebowym. Zakres robót na podstawie techniczno - budowlanego projektu:

- wykonanie gródź ziemnych,

- wykop mechaniczny pod fundament budowli i zastosowanie urządzeń odwadniających,

- wbicie ścianki szczelnej drewnianej z palami kierującymi i kleszczami drewnianymi,

- wykonanie posypki żwirowej pod płytę denną,

- wykonanie zbrojenia płyty dennej,

- wykonanie płyty betonowej dennej dolnej,

- zakotwienie ścianki szczelnej,

-  wykonanie uszczelnienia gliną za ścianką szczelną,

- wykonanie płyty dennej górnej,

- zbrojenie konstrukcji zastawki,

- montaż prowadnic,

- wykonanie konstrukcji żelbetowej zastawki,

- wykonanie kładki roboczej,

- montaż barierek ochronnych,

- plantowanie skarp i ich zagęszczenie,

- wykonanie płyt betonowych na skarpach,

- wykonanie umocnień powyżej i poniżej budowli,

- rozbiórka grodź ziemnych,

- obsiew skarp powyżej płyt,

- wykonanie i założenie szandorów drewnianych.


Zgodnie z umową z dnia 22 marca 2011 r. zwartą pomiędzy Strarostwem Powiatowym w Hajnówce a Gminą Czyże w 2011 r. zostana zmodernizowane następujące drogi Wólka- Kuraszewo na odcinku 900 m, Leniewo- Lady na odcinku 850 m, i droga Podrzeczany na odcinku 200 m. Wkład własny Gminy 90 000 zł.   

 


 

Zakres prac obejmował:

- wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian i fundamentów płytami styropianowymi,

- wykonanie obróbek blacharskich oraz opaski z kostki betonowej wokół budynku,

- wykonanie posadzek,

- ułożenie terakoty,

- malowanie ścian,

- wykonanie tynku strukturalnego,

- malowanie dachu.

Koszt remontu 56 037,98 zł.