Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Filialnej w Klejnikach,

b)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże.

5.     Informacja z realizacji uchwał za 2010 rok.

6.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

7.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8.     Odpowiedzi na interpelacje.

9.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10.  Zamknięcie obrad.


 


Porządek obrad IV sesji VI Kadencji Rady Gminy:

 

1)    Otwarcie obrad.

2)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3)    Interpelacje radnych.

4)    Przyjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

b) funduszu sołeckiego,

c) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kuraszewo”,

d) zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach,

e) przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

f) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok”,

g) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-201”.

5)    Przyjęcie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok.

6)    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami..

7)    Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8)    Odpowiedzi na interpelacje.

9)    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10)  Zamknięcie obrad.