Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

b)    likwidacji Szkoły Filialnej w Klejnikach,

c)     ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże, oraz określenia granic ich obwodów,

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże,

e)    wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2011-2016,

f)     ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

5.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami..

6.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7.     Odpowiedzi na interpelacje.

8.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9.     Zamknięcie obrad.

 
MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ ODMULANIE ROWÓW I USUWANIE POBOCZY - JEDEN Z PRIORYTETÓW W BIEŻĄCEJ KADENCJI