Dnia 29 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIII sesja Rady Gminy Czyże.

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

b)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2012-2018,

c)     uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2012,

d)    powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Czyże,

e)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże,

f)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zbiornik małej retencji „Leniewo” wraz z terenami przyległymi,

g)    zmian zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże.

5.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7.     Informacja Wójta Gminy z pozyskiwania środków unijnych.

8.     Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Czyżach.

9.     Plan pracy Rady Gminy na 2012 rok.

10.  Odpowiedzi na interpelacje.

11.  Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

12.  Zamknięcie obrad.


W budynku mieszkalnym w Klejnikach wymieniono okno na klatce schodowej. Koszt wymiany 670 zł.

 


20 grudnia 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się Integracyjne Spotkanie z Mikołajem. W spotkaniu udział wzięły dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Czyże oraz ich rodziny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min. Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Gawryluk, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce Zenaida Kiędyś i Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce Michał Bajko.

Dla uczestników spotkania dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały krótki występ artystyczny, następnie uczniowie klasy I gimnazjum przedstawili spektakl pn. „Prawdziwa historia o Świętym Mikołaju” a uczennice z klasy II gimnazjum śpiewały kolędy.

Na zakończenie spotkania wręczone zostały upominki zaproszonym dzieciom.

 

Fotoreportaż


W dniu 9 grudnia 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się 5 projekcji filmowych Kina Orange, w których łącznie wzięło udział 140 osób.

 

Fotoreportaż


W Świetlicy Wiejskiej w Czyżach gościmy wystawę ph. „Bielski Ręcznik”. Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego podjął działania mające na celu ochronę ręcznika obrzędowego na obszarze gminy Bielsk Podlaski. Prowadzone badania były podparte dokumentacją fotograficzną ręczników, haftów i koronek szydełkowych oraz informacjami o ich twórcach i czasie powstania. Uzyskane informacje posłużyły stworzeniu regionalnej bazy danych ręcznika ludowego w gminie Bielsk Podlaski udostępnionej na stronie internetowej www.bielskirecznik.pl

Wystawę można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże pok. nr 11, bądź tel: 85 68 135 31.