10 lutego 2011r. Wójt Gminy Czyże podpisał porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji projektu systemowego „Decydujmy razem” Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie.

Gmina Czyże deklaruje wspieranie działań projektu na swoim terenie, a w szczególności:

·          Wspierania prac Grupy ds. wybranej polityki publicznej na terenie Gminy Czyże.

·          Informowanie mieszkańców o pracach nad partycypacyjnym programem polityki publicznej;

·          Współpraca z Animatorem Subregionalnym i Stowarzyszeniem CAL w zakresie realizacji projektu Decydujmy razem;

·          Współorganizowania dorocznego Forum Partycypacji Społecznej na terenie Gminy Czyże;

·          Informowania Rady Gminy Czyże o działaniach i postępach projektu;

·          Wyznaczenia i oddelegowania pracownika Urzędu Gminy Czyże Panią Eugenię Kondraciuk do pełnienia roli Animatora Partycypacji Społecznej;

·          Niezwłocznego informowania Stowarzyszenia CAL o wszelkich sytuacjach zakłócających realizację projektu, osiągnięcie celów projektu i wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia.

 

W marcu stworzony został Zespół do spraw partycypacji w składzie:

1.     Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże

2.     Krystyna Gawryluk – Przewodnicząca Rady

3.     Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK

4.     Eugenia Kondraciuk – p.o. Kierownik GOPS (Animator Partycypacji Społecznej w gminie)

5.     Katarzyna Szyryńska - podinspektor

6.     Andrzej Jałoza - inspektor

 

Do zadań członków zespołu do spraw partycypacji należy:

·          Uczestnictwo w spotkaniach i pracach zespołu ds. partycypacji w terminach określonych przez zespół.

·          Wspieranie działań Animatora Partycypacji Społecznej w Gminie Czyże

·          Współorganizacja warsztatów Grupy roboczej ds. wybranej polityki publicznej, złożonej z przedstawicieli społeczności lokalnej.

·          Wspieranie prac nad opracowaniem programu wybranej polityki publicznej.

·          Współorganizacja i współtworzenie programu dorocznego Forum Partycypacji Społecznej.

·          Informowanie mieszkańców o pracach Zespołu ds. partycypacji nad partycypacyjnym opracowywaniem programu polityki publicznej.

·          Informowanie Rady Gminy Czyże o działaniach i postępach projektu.

 

Zespół ds. partycypacji wybrał politykę publiczną - zrównoważony rozwój i postanowił opracować w roku 2011 Program Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji przy wsparciu i z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej tzw. Grupy ds. polityki publicznej w składzie:

1.     Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże

2.     Krystyna Gawryluk – Przewodnicząca Rady

3.     Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK

4.     Eugenia Kondraciuk – p.o. Kierownik GOPS (APP)

5.     Katarzyna Szyryńska - podinspektor

6.     Andrzej Jałoza - inspektor

7.     Filimoniuk Piotr – radny i sołtys wsi Kuraszewo

8.     Frankowska Irena – radna i sołtys wsi Kojły

9.     Ignatiuk Iwona – radna i sołtys wsi Rakowicze

10.  Jakoniuk Jolanta – radna i sołtys wsi Osówka

11.   Romaniuk Anna – radna i sołtys wsi Hukowicze

12.  Sajewska Anna - radna i sołtys wsi Klejniki I

13.  Grygoruk Agnieszka -sołtys wsi Klejniki II

14.  Bilkiewicz Jarosław - sołtys wsi Czyże

15.  Gawryluk Bazyli - radny wsi Czyże

16.  Plewa Irena - sołtys wsi Leniewo

17.  ZabrockiPiotr -sołtys wsi Lady

18.  Jakimiuk  Bazyl  -  sołtys  wsi  Podrzeczany

19.  Konach Barbara - sołtys wsi Łuszcze

20.  Jakimiuk  Angelika  - sołtys wsi Sapowo

21.  Tychoniuk Elżbieta – radna wsi Zbucz

22.  Magruk Marek - sołtys wsi Zbucz

23.  Jaroszuk Eugenia – sołtys wsi Szostakowo

24.  Zabrocki Mirosław - sołtys wsi Wólka

25.  Surel Jan - radny wsi Morze

 

30 czerwca 2011 r. Grupa ds. polityki publicznej spotkała się i dyskutowała nad głównymi problemami gminy oraz określiła jednocześnie walory przyciągające turystów do naszej gminy. Tym samym stworzyła pierwszy krok do stworzenia Programu Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji.

 

Fotoreportaż


 

Przy Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie na budynku gospodarczym wymieniono pokrycie dachowe. Koszty w kwocie 5 555,58 PLN w calości pochodzą z budżetu gminy.


 

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1602B Zbucz - Czyże oraz remont zatok postojowych w miejscowości Czyze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.  Wartość projektu 613 933,51 PLN, wkład własny gminy 153 487,51 PLN.


W dniach 24 - 26 czerwca 2011 r. zespół "Czyżowianie" z Czyż uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

 

 

 

 

 


 

          25 czerwca 2011 r. w Leniewie odbył się „VIII Festyn Kupalinka”. W festynie udział wzięli: „Kuranty” z Bielska Podlaskiego, zespół Taneczny „Przepiórka” z HDK, Studio Piosenki z HDK, „GAŚCINIEC” z Białorusi, zespół instrumentalno-wokalny ,,METRO’’ z Hajnówki, „Żemerwa” ze Studziwód, Kalinka z Białegostoku, trio Sióstr Łukianowicz z Białorusi, Zespół instrumentalno-wokalny ,,Aura’’ z Hajnówki, Zespoły instrumentalno-wokalne z Narwi: Be Happy, „Narwa” i ,,Art. Pronar’’. Ponadto obejrzeć było można tradycyjny obrzęd Kupalski i pokaz sztucznych ogni.

 

Fotoreportaż


 

W dniu 24 czerwca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty ph. „,Obrzęd kupalski- WIANKI TAŃCE PIEŚNI„ w ramach projektu Prezentacje spuścizny kulturowej Regionu Puszczy Białowieskiej. Podczas warsztatów dzieci robiły wianki na głowę oraz duże wieńce, które były puszczane na rzekę Łoknica w czasie VIII Festynu KUPALINKA w Leniewie w dniu 25 czerwca 2011 r.

 

Fotoreportaż


22 czerwca 2011 r. w Zespole Szkól w Czyżach odbyło się zakończenie roku szkolnego. W tym dniu dyrektor szkoły Mirosław Pietkiewicz odczytał list od Kuratora Oświaty, klasa III Gimnazjum złożyła ślubowanie oraz zostały wręczone nagrody dzieciom za osiągnięcia w nauce.

Fotoreportaż


 

            Zakończyły się prace przy budowie zastawki żelbetowej na rzece Łoknica we wsi Kuraszewo, której głównym celem ma być podtrzymanie podwyższonego poziomu wody w zasięgu cofki oraz magazynowanie wody zwłaszcza w okresach posuszowych.


 

W dniu 16 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół w Czyżach odbyły się warsztaty pt. ,,OBRZĘD KUPALSKI – WIANKI, TAŃCE, PIEŚNI ”- prowadząca Wiera Florczuk. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej. Warsztaty miały na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży folklorem i tradycją poprzez rzeczywisty i praktyczny udział w ich poznawaniu.

 

Fotoreportaż


 

W dniu 15 czerwca 2011 r. uczniowie kl. I Gimnazjum z Zespołu Szkół w Czyżach brali udział w ,,V KONKURSIE LEPIENIA W GLINIE- LEWKOWO STARE”. Uczestnikami konkursu były również dzieci z Zespołu Szkół w Narewce. Technika prac była dowolna. Pomysłowość i estetyka prac została nagrodzona nagrodami rzeczowymi.

 

Fotoreportaż


Dnia 12 czerwca 2011 r. zespół Czyżowianie wziął udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku oraz w Podlaskim Muzeum Wsi  w Osowiczach w festynie ph. "Zielone Świątki w Skansenie"

 

 


W dniu 9 czerwca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu „Obrzędy Kupalskie w Regionie Puszczy Białowieskiej”, których celem była promocja kuchni regionalnej. Dzieci w ramach warsztatów uczyły się piec babkę ziemniaczaną, lepiły pierogi z mięsem, gotowały zupę z kulkami oraz robiły słodkie grzybki. Zajęcia poprowadziły Panie z zespołu „Niezabudki” z Kuraszewa, Pani Nina Grygoruk oraz Pani Walentyna Saczko.

Zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Fotoreportaż


W dniu 8 czerwca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty rękodzieła ludowego (na drewnie) w ramach projektu „Obrzędy Kupalskie w Regionie Puszczy Białowieskiej”. Dzieci w ramach warsztatów ozdabiały drewnianą biżuterię i świeczniki. Zajęcia poprowadziła Jolanta Parfieniuk nauczycielka plastyki z Zespołu Szkół w Czyżach.

Zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Fotoreportaż


 

W dniu 9 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Czyżach odbyło się spotkanie partnerów projektu Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i Sacrum”. Kluczowym zagadnieniem szlaku jest utrzymanie tożsamości kulturowej regionu poprzez ochronę drewnianej architektury. Dodatkowym celem jest także promowanie kapitału ludzkiego: ginących zawodów, zwyczajów, obrzędów, gwar, języków mniejszości narodowych, nierozerwalnie związanych z tradycją województwa podlaskiego. Realizacja projektu przyczyniać się będzie do realizacji celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu.

W przerwie w rozmowach partnerzy projektu odwiedzili Świetlice Wiejska w Czyżach gdzie aktualnie odbywały się warsztaty kulinarne w ramach projektu „Obrzędy Kupalskie w Regionie Puszczy Białowieskiej” i goście zostali poczęstowani przysmakami przygotowanymi przez dzieci z Zespołu Szkól w Czyżach.


W dniu 7 czerwca 2011 r. została podpisana umowa na Budowę zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą z firma TAMEX Obekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa. W danym dniu został również przekazany wykonawcy plac budowy.


 

Rozpoczęły się roboty budowlane na drodze powiatowej nr 1602B współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wartość projektu 613 933,51 PLN, wkład własny 153 487,51 PLN 


 

W dniu 2 czerwca 2011 roku odbyło się zebranie ogólnowiejskie sołectwa wsi Kuraszewo, które było związane z dalszym funkcjonowaniem wyremontowanej świetlicy wiejskiej oraz wyborem jej gospodarza. Nowo wybranym gospodarzem świetlicy została Pani Nina Grygoruk.


 

Zakupiono nowe firanki do nowowyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie.