OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Czyże, że postanowieniem z dnia 31 marca 2010  roku zwołałam XXIX sesję Rady Gminy Czyże na dzień 8 kwietnia  2010 roku (czwartek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1100.

Rada Gminy obradować będzie w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Czyżach.

 

Ustalam następujący porządek obrad:

 

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3)      Interpelacje radnych.

4)      Przedstawienie zakresu działalności kancelarii prawniczo-medycznej.

5)      Informacja o przekształceniu Gospodarstwa Pomocniczego przy WZM i UW w Białymstoku.

6)      Omówienie problemu szkód wynikających z nadmiernego wzrostu populacji bobrów.

7)      Podjęcie uchwał w sprawach:

            a) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże,

            b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych,

            c) zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach: Klejniki I i Kojły.

8)      Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

9)      Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

10)    Odpowiedzi na interpelacje.

11)    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

12)    Zamknięcie obrad.

 

Informuję, że na sali konferencyjnej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.