Porządek obrad III sesji VI Kadencji Rady Gminy:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie gminy Czyże,

b)zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże,

c)   zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich,

d)   zmian w budżecie gminy na 2010 rok,

e)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2011-2018,

f)   uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2011,

g)  statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach,

h)zmieniająca uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5.     Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.

6.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami..

7.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8.     Odpowiedzi na interpelacje.

9.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10.  Zamknięcie obrad.

 Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Interpelacje radnych.

3.      Złożenie ślubowania przez Wójta..

4.      Ustalenie wynagrodzenia Wójta.

5.      Odpowiedzi na interpelacje.

6.      Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

7.      Zamknięcie obrad.

 

 

7 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się II Sesja VI kadencji Rady Gminy Czyże. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach Irena Biedrycka wręczyła Wójtowi gminy Czyże zaświadczenia o wyborze na wójta. Po zatwierdzeniu prawomocności obrad nastąpiło złożenie ślubowania przez Wójta.

 


Załącznik

do Postanowienia nr 30/10

Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2010 r.

 

 

Porządek obrad

 

1.      Otwarcie obrad;

2.      Wręczenie zaświadczeń przez Przewodniczącego Gminnej komisji Wyborczej o wyborze na radnego;

3.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych;

4.      Wybór przewodniczącego rady gminy;

5.      Wybór zastępcy przewodniczącego rady gminy;

6.      Ustalenie liczby i rodzajów komisji stałych oraz określenie ich przedmiotu działania;

7.      Wybór komisji stałych;

8.      Ustalenie zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży;

9.      Informacja Wójta Gminy o stopniu realizacji budżetu Gminy Czyże;

10.  Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych;

11.  Zamknięcie obrad.

 

 

7 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się I Sesja VI kadencji Rady Gminy Czyże. Przed otwarciem sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach Irena Biedrycka wręczyła nowym radnymi zaświadczenia o wyborze na radnego.

 

 

Otwarcie I Sesji VI kadencji Rady Gminy Czyże dokonał najstarszy wiekiem Radny Senior Andrzej Tychoniuk. Po zatwierdzeniu prawomocności obrad nastąpiło złożenie ślubowania przez radnych.

 

 

Następnie radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czyże VI kadencji. Przewodniczącym Rady Gminy Czyże została wybrana Pani Krystyna Gawryluk, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Czyże został wybrany Pan Leon Topolewski.

 

 

 

Powołano tego dnia również:

Komisję Budżetu w składzie:

1.     Wiera Jednoczko        – przewodnicząca

2.     Helena Wasiluk          – wiceprzewodnicząca

3.     Leon Topolewski           – członek

4.     Anna Romaniuk            – członek

5.     Elżbieta Tychoniuk        – członek

Komisję Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w składzie:

1.     Jolanta Jakoniuk        – przewodnicząca

2.     Piotr Filimoniuk         – wiceprzewodniczący

3.     Irena Frankowska         – członek

4.     Arkadiusz Paszkowsk    – członek

5.     Andrzej Tychoniuk        – członek

 

 

Komisję Rewizyjną w składzie:

1.     Bazyli Gawryluk          - przewodniczący

2.     Anna Sajewska           - wiceprzewodnicząca

3.     Iwona Ignatiuk              - członek

4.     Jan Surel                      - członek


 

Fotoreportaż