www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Segregacja odpadów w Gminie Czyże

 

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Wójt Gminy Czyże zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 roku Rada Gminy Czyże podjęła Uchwałę Nr 27.133.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 r. w gminie Czyże będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

  •  odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany: - 13,00 zł miesięcznie za osobę,

     

  • odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - 8,00 zł miesięcznie za osobę.

Terminy wznoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty  i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

W związku z powyższym zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości  zawiadomienia o wysokości opłaty obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (w związku z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, zmiany sposobu zbierania odpadów, itp.) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Czyże, dnia 8 grudnia 2017 r.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


Informacja

Wójta Gminy Czyże

             

      W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. poz.19) od dnia 1 stycznia 2018 roku w Gminie Czyże zmienia się system zbierania odpadów. Odpady będą zbierane w systemie: pojemnik na odpady zmieszane + worki na odpady segregowane, które zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady.

Co należy wrzucać do poszczególnych worków:

 

1.      worek w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER” - m.in.   opakowania z papieru i tektury, gazety, ulotki, papier biurowy;

2.      worek w kolorze zielonym  z napisem „SZKŁO”-m.in. butelki, słoiki;

3.       worek w kolorze  żółtym  z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”- m.in. butelki plastikowe, kartony po napojach, puszki po żywności, opakowania plastikowe;

4.      worek w kolorze brązowym  z napisem „BIO” m.in. odpadki kuchenne, trawa, liście, trociny;

 

         Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać wszystko czego nie można wrzucać do worków, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

 

         Odpady ulegające biodegradacji zamiast wrzucać do worka z napisem „BIO” można również kompostować na własnej posesji, a uzyskany kompost używać jako nawóz do ogródka.

 

         Przeterminowane leki będą zbierane do specjalistycznego pojemnika ustawionego przy Aptece w Czyżach, a zużyte baterie i akumulatorki będą zbierane do pojemnika ustawionego przy Urzędzie Gminy i w Szkole Podstawowej w Czyżach.

         W związku ze zmianą systemu zbierania odpadów  od  1 stycznia 2018 roku  mogą ulec zmianie stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości.


Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyże za 2015

Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji technicznych i organizacyjnych możliwości gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czyże

Celem programu jest stopniowa eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie zgodnie z przepisami prawa. Spowoduje to sukcesywną likwidację oddziaływania azbestu na środowisko , doprowadzi do spełnienia wymogów ochrony środowiska oraz wyeliminuje negatywne skutki zdrowotne mieszkańców gminy spowodowane oddziaływaniem azbestu.