www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki 


W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Tematem obrad było min.:

 1. Informacja o sytuacji pożarowej województwa podlaskiego i szkoleniach funkcyjnych w OSP.

 2. Założenia do przeprowadzenia kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP.

 3. Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP województwa podlaskiego.

 4. Informacja o realizacji imprez programowych przez Odział Wojewódzki Związku OSP RP w 2016 r.

 5. Przyjęcie propozycji projektów planów pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego Prezydium na rok 2017.

 6. Przedstawienie planów pracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Kalendarz imprez na 2017 r.

 7. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

 

 

 

 


W dniu 26 listopada 2016 r. odbył się IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa Oddziału Powiatowego.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu.

3. Powołanie Prezydium Zjazdu.

4. Odczytanie porządku i regulaminu Zjazdu.

5. Głosowanie nad formą głosowania w trakcie Zjazdu.

6. Powołanie komisji zjazdowych:

- komisji mandatowej,

- komisji wyborczej,

- komisji uchwał i wniosków,

- komisji skrutacyjnej.

7. Głosowanie nad składami komisji.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce.

9. Odczytanie protokołów komisji zjazdowych (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej) z posiedzeń konstytuujących – przez przewodniczących komisji.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce.

11. Sprawozdanie Komisji mandatowej – przewodniczący komisji.

12. Dyskusja:

- nad sprawozdaniami,

- głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce.

- przedstawienie kandydatów na delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku,

- przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce..

13. Złożenie sprawozdania z pracy komisji wyborczej.

14. Złożenie sprawozdania z pracy komisji uchwał i wniosków.

15. Odczytanie projektów uchwał zjazdowych:

Uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej – głosowanie.

Uchwały nr 2 w sprawie powołania w skład Zarządu dodatkowych osób – głosowanie.

Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce – głosowanie.

Uchwały nr 4 w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej – głosowanie.

Uchwały nr 5 w sprawie wyboru przedstawicieli do Zarządu i delegatów na zjazd wojewódzki – głosowanie.

Uchwały nr 6 w sprawie programu działania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce na lata 2016 – 2021 – głosowanie.

16. Dyskusja c.d.

17. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu Powiatowego i Komisji Rewizyjnej.

18. Odczytanie protokołu z posiedzenia konstytuującego Zarządu Oddziału Powiatowego związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hajnówce.

19. Odczytanie protokołu z posiedzenia konstytuującego Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hajnówce.

20. Odczytanie uchwały Nr 1 /2016 Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hajnówce.

21. Odczytanie uchwały Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hajnówce.

22. Wolne wnioski

23. Zakończenie obrad.

 

Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk ponownie został wybrany na Wiceprezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białymstoku, ponownie wraz z Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce Jarosławem Trochimczykiem zostali zgłoszeni jako przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku.

 

 

 

 

 

 

W trakcie zjazdu został wybrany nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP, w którego skład weszli:

1. Prezes – Trochimczyk Jarosław

2. Wiceprezes – Wasiluk Jerzy

3. Wiceprezes – Karpiuk Jerzy

4. Skarbnik – Piotr Pryczynicz

5. Sekretarz – Mariusz Kobać

6. Członek – Aleksiejuk Walenty

7. Członek – Chodak Michał

8. Członek – Litwinowicz Albert

9. Członek – ks. Niemyjski Zbigniew

10. Członek – Siemieniuk Piotr

11. Członek – Szymaniuk Marcin


W dniu 18 listopada 2016 r. została przeprowadzona kontrola w jednostkach OSP Klejniki i OSP Czyże zgodnie z „ Wytycznymi Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej”.

 

 

 

 


W dniu 11 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Hajnowskiego. Tematem posiedzenia było omówienie przygotowywanych na zjazd powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych materiałów.

 

 

 

 


Na potrzeby jednostki OSP Czyże i OSP Klejniki zakupiono następujące wyposażenie na łączną kwotę 13 989 zł:

 

OSP Klejniki:

1. Radiotelefon cyfrowy z ładowarką i akumulatorem

Koszt 5 000 zł

 

OSP Czyże:

1.  Agregat prądotwórczy

2.   Pilarka

3.    Linka strażacka ratownicza

4.    Lizak podświetlany czerwono – zielony

5.    Nóż do pasów bezpieczeństwa i wybijak do szyb hartowanych

6.    Rękawice specjalne

7. Pompa zatapialna

Koszt 8 989 zł

 

Zakupu dokonano dzięki dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 10 568 zł ze środków Województwa Podlaskiego w kwocie 2 000oraz z budżetu Gminy Czyże w kwocie 1 421 zł.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 24 września 2016 r. Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiulk przekazał na ręce Naczelnika OSP Czyże Janusza Białowieżec pompę, która została zakupiona ze środków Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 


W dniu 18 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego oraz z otwarciem letniego obozu młodzieżowego drużyn pożarniczych.

Tematem posiedzenia było:

1.       Informacja w zakresie działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP za I półrocze.

2.       Informacja dotycząca współpracy z instytucjami i organizacjami współpracującymi ze Związkiem OSP RP naszego województwa.

3.       Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP za okres 2012-2016 na IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

4.       Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP województwa podlaskiego.

 

 

Fotoreportaż


29.07.2016 roku podczas obywających się "Letnich spotkań nad Narwią" miał miejsce turniej sportowo-pożarniczy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hajnowskiego. Udział w turnieju wzięło udział 8 drużyn z powiatu hajnowskiego: OSP Narew, OSP Trześcianka, OSP Czyże, OSP Nowokornino, OSP Mochnate, OSP Kleszczele, OSP Czeremcha, OSP Białowieża. Zmagania wygrała drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach.

 

 

Fotoreportaż


12 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże grono delegatów, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze, oraz przybyli zaproszeni  goście spotkali się na IV Zjeździe Gminnym ZOSP RP w Czyżach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

- Jerzy Wasiluk – Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, Wójt Gminy Czyże,

- Jarosław Trochimczyk – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce,

- bryg. Piotr Rybak – Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce

     Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Sergiusz Noskowicz. Po powitaniu głos oddał druhowi Jerzemu Jakimiukowi, który został wybrany na przewodniczącego Zjazdu. Następnie wybrano z grona delegatów komisje zjazdowe tak potrzebne do prawidłowego przebiegu zjazdu.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił jego prezes druh Sergiusz Noskowicz, W sprawozdaniu tym dotychczasowy prezes omówił przede wszystkim sprawy wyposażenia jednostki OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprawy wyszkolenia, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz wiele innych spraw związanych ze sprawami operacyjnymi OSP. Szczegółowo zostały omówione sprawy związane z problemami, z jakimi muszą borykać się OSP w swej działalności.

     Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej druha Leona Topolewskiego, który pod koniec swego sprawozdania  wystąpił z wnioskiem o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium, które w późniejszym czasie zostało udzielone jednogłośnie. W kolejnych punktach zjazdu sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji Zjazdowych: druh Jerzy Wasiluk przedstawił  Zjazdowi sprawozdanie Komisji Wyborczej, druh  Bazyli Siemiacki Komisji Mandatowej, natomiast druh Sergiusz Noskowicz sprawozdanie Komisji  Uchwał i Wniosków.

     W przerwie doszło do ukonstytuowania nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej złożonych z przedstawicieli i delegatów z jednostek OSP z terenu Gminy Czyże.

W skład Zarządu weszli następujący druhowie:

 • Prezes –  Piotr Stepaniuk – OSP Czyże

 • Wiceprezes – Andrzej Korniluk – OSP Klejniki

 • Komendant Gminny – Eugeniusz Andrejuk- OSP Czyże

 • Sekretarz – Jerzy Jakimiuk - OSP Czyże

 • Skarbnik – Andrzej Tychoniuk - OSP Czyże 

 • Członek Zarządu – Adam Baczyński – OSP Klejniki

 • Członek Zarządu – Sławomir Golonko – OSP Zbucz

 • Członek Zarządu – Michał Moroz – OSP Szostakowo

 • Członek Zarządu – Mikołaj Niczyporuk – OSP Morze

 • Członek Zarządu – Bazyli Siemiacki – OSP Czyże

 • Członek Zarządu – Mariusz Grygoruk – OSP Klejniki

 • Członek Zarządu – Jan Chilimoniuk – OSP Morze

W skład komisji rewizyjnej weszli:

 • Przewodniczący – Janusz Białowieżec – OSP Czyże

 • Sekretarz – Leon Topolewski – OSP Klejniki

 • Członek – Sławomir Golonko – OSP Zbucz

     Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Powiatowego w Hajnówce został druh Jerzy Wasiluk, natomiast delegatem na Zjazd  Powiatowy został druh Sergiusz Noskowicz.

Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany prezes druh Piotr Stepaniuk podziękował za zaufanie jakim został obdarzony, zwrócił uwagę że sukcesy możliwe są do osiągnięcia przy pomocy wszystkich strażaków i o pomoc taką zaapelował, po czym  VI Zjazd Gminny ZOSP RP został zamknięty.  

 

 

Fotoreportaż


W dniu 7 czerwca 2016 r. w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie wsparcie finansowe otrzymają 62 gminy.

 

 

 

 

 

 


W dniu 10 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego.

 

Tematem posiedzenia było:

1.       Informacja o sytuacji pożarowej województwa za 2015 r. oraz o stanie ochrony przeciwpożarowej województwa.

2.       Funkcjonowanie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hajnówce.

3.       Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz przyjęcie budżetu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP na 2016 r.

4.       Informacja z działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP za 2015 r.

5.       Informacja o przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP.

6.       Program działania Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w 2016 r.

7.       Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 14 kwietnia 2016 r. przy remizie w Czyżach zapłonęło ognisko w celu upamiętnienia przez strażaków OSP 1050 rocznicę Chrztu Polski. Ogólnopolskie przedsięwzięcie zostało przeprowadzone z inicjatywy Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 26 lutego 2016 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się narada roczna Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce z przedstawicielami władz samorządowych, na której omówiono następujące tematy:

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu Hajnowskiego i realizacji „Kierunków działań w zakresie ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej w 2015 r.”

 2. Kierunki działania PSP w 2016 roku.

 3. Sprawy różne

 4. Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

 

 

Fotoreportaż


13 lutego 2016 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.

W zebraniu wzięło udział 32 czynnych strażaków, a wśród gości zaproszonych znaleźli się:

 

·         Lucyna Golonko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku

·         Jerzy Wasiluk – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP i Wójt Gminy Czyże,

·         Jarosław Trochimczyk – Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hajnówce,

·         Piotr Rybak – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce,

·         Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy Czyże

 

W czasie jego trwania podsumowano działalność jednostki za okres kadencji 2011-2015, przyjęto sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 W dalszej części w głosowaniu jawnym dokonano wyboru nowego Zarządu OSP Czyże w składzie: prezes – Jan Ochrymiuk, naczelnik – Janusz Białowieżec, skarbnik – Andrzej Tychoniuk, sekretarz – Jerzy Jakimiuk, gospodarz – Mikołaj Bilkiewicz oraz członkowie – Jan Karpuk i Tomasz Zabrocki.

Dokonano także wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w składzie: Przewodniczący - Piotr Stepaniuk, sekretarz – Eugeniusz Popławski, członek – Bazyli Gawryluk.

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego zostali wybrani: Zenaida Gierasimiuk, Piotr Stepaniuk, Janusz Białowieżec, Jerzy Jakimiuk, Jan Karpuk i Andrzej Tychoniuk. Natomiast w gronie przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego znaleźli się: Eugeniusz Andrejuk, Jerzy Jakimiuk, Bazyli Siemiacki i Andrzej Tychoniuk.

Podczas zebrania, doszło do kilku miłych momentów. Szczególne podziękowania wraz z pamiątkowym dyplomem skierowano na ręce druha Jana Ochrymiuka, który od wielu kadencji sprawował funkcję Prezesa miejscowej jednostki OSP, w szeregi OSP przyjęto nowego członka Mateusza Białowieżca, a po części oficjalnej wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkim uczestnikom walnego zebrania.

 

 

Fotoreportaż


Archiwum

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże