www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Informacja

Po zakończeniu  realizacji projektu pn. „Nie jesteś sam!”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej społeczności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż

nadal zapewnia gotowość do świadczenia usług w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie:

- dla 12 mieszkańców Gminy Czyże w wieku powyżej 60. roku, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie dysponuje 12 miejscami dla mieszkańców Gminy Czyże, w wieku powyżej 60. roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie obejmuje w szczególności:

  • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;

  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

  • posiłek w siedzibie Dziennego Domu Pomocy;

  • umożliwienie udziału w zajęciach, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, organizowanych przez opiekunki DDP;

  • dostęp do książek i środków przekazu;

  • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;

  • dowóz do siedziby DDP i odwóz do domu.

 

Placówka będzie funkcjonować  5 dni w tygodniu przez 8 godzin tj. od 8:00 do 16:00. Uczestnicy będą ponosić odpłatność ustaloną uchwałą Rady Gminy Czyże nr XXVIII/158/2021, w zależności od sytuacji materialnej podopiecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym

Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje  do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, w godzinach pracy tj. 720-1520 lub pod numerem telefonu 85 655 44 19.

Zasady przyjęcia do placówki:

Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika GOPS w Czyżach. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście. Pomoc w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy  przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: (dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną), oraz na podstawie zebranej dokumentacji.

Wniosek należy złożyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Oprócz wniosku potrzebne będzie:

1.    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

2.    Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie (decyzja o przyznanej rencie, wysokości emerytury, oraz odcinek wypłaconego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)

3.    Zaświadczenie lekarskie.

4.    Jeżeli nie jest się osobą samodzielnie gospodarującą należy przynieść również zaświadczenia o dochodach członków rodziny.

5.    W czasie postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

Materiały do pobrania:

1. Wzór wniosku

2. Wzór zaświadczenia lekarskiego

3. Klauzula informacyjna RODO


 

W dniu 13 kwietnia 2022 r. po raz kolejny w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się zajęcia relaksacyjno-ruchowe: Aktywny Senior 60 + „W zdrowym ciele zdrowy duch” w których uczestniczyło 12 seniorów. Po zajęciach ruchowych zostały przeprowadzone warsztaty na temat szkodliwości i konsekwencji spożywania alkoholu, oraz alternatywnego spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 


W dniu 31 marca 2022 r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbyły się zajęcia     relaksacyjno-ruchowe: Aktywny Senior 60 + „W zdrowym ciele zdrowy duch” w których uczestniczyło 12 seniorów. Celem spotkania było usprawnienie aktywności fizycznej poprzez różnorodne formy ruchu, zmotywowanie ich do systematycznych ćwiczeń oraz uświadomienie, że wysiłek fizyczny wydłuża okres samodzielności i niezależności w życiu. Seniorzy zdobyli niezbędną wiedzę, jak w podeszłym wieku dbać o kondycję swojego ciała.

 

 

 

 

 


2021

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże