www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Gmina Czyże rozpoczęła realizację Projektu „Nie jesteś sam!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Czyże, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czyżach (realizator projektu) a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności życiowej 12 osób (8K, 4M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze, z niepełnosprawnością poprzez realizację usług opiekuńczo – aktywizujących i innych form wsparcia doraźnego świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie w okresie trwania projektu.

Projekt trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wartość całkowita projektu wynosi 428070 zł

Dofinansowanie z UE wynosi 406570 zł

Rekrutacja uczestników trwa do 22 stycznia 2021 roku.

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże