www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

 

Aktualności


Kierownik GOPS w Czyżach i p.o. Dyrektora GOK ogłaszają nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach (1/2 etatu) i  Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach ( 1/2 etatu). Więcej informacji pod linkami:

 

https://gopsczyze.naszbip.pl/oferty-pracy

 

https://gokczyze.naszbip.pl/oferty-pracy


3 marca pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie odwiedziły Krystyna Gawryluk Przewodnicząca Rady Gminy Czyże, Jolanta Jakoniuk Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czyże i Anna Stankowska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach. Wizyta miała na celu przedstawienie Radzie Gminy działalności placówki, a także była okazją do wysłuchania problemów mieszkańców. Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy bardzo miło przyjęli gości, odśpiewali również
swój hymn, który ułożyli wspólnie z opiekunkami. Rada Gminy nie zapomniała o słodkim upominku dla uczestników.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje o przedłużeniu realizacji w roku 2021 programu „Wspieraj Seniora”.


W dniu 23.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach. Przybyłych gości powitała Pani Anna Stankowska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas spotkania : omówiono sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 rok, w tym przepisy na podstawie, których został powołany i funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, podejmowane przez Zespół działania, dane statystyczne z realizacji procedury  ” Niebieska Karta”  ;  przedstawiono zaplanowane na 2021 r. działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  przedstawiono przypadki rodzin, w których prowadzono działania w ramach procedury „ Niebieska Karta.”

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie  i dotkniętym problemem przemocy.

Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania  i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

       1)  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

       2)  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

       3)  Policji;

       4)  oświaty;

       5)  ochrony zdrowia;

       6)  organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Wszystkich członków Zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej.


Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. „Przygotowywanie obiadów dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie"

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto dla zadania pn. „Przygotowywanie śniadań dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie"


Z dniem 1 lutego 2021 r. nastąpi otwarcie DDP w Szostakowie. W związku z powyższym uruchomiony został nabór na następujące stanowiska pracy: opiekun (2 etaty) oraz starszy opiekun (1 etat), pielęgniarka (umowa zlecenia).


Warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nie jesteś sam!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podlaskiego.


Nawet niewielkie spadki temperatury w okresie zimowym mogą być szczególnie groźne dla osób samotnych i bezdomnych. Przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim działa specjalna, całodobowa infolinia.Najnowsze informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Obiad w szkole a nauka zdalna. „Posiłek w szkole i w domu” w czasie pandemii.

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach.


Akcja MY+
Jeżeli potrzebuje Pani/Pan porozmawiać lub innej pomocy, proszę zadzwonić...


Od 20 października 2020 r. na terenie całej Polski realizowany jest program „Wspieraj Seniora”. Gmina Czyże również przystąpiła do tego programu.


W związku z informacją dotyczącą objęcia powiatu hajnowskiego czerwoną strefą zagrożenia, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku.


Pragniemy tą drogą serdecznie podziękować Rodzicom Dzieci ze Starego Berezowa, Nowokornina, Mochnatego, Dubicz Osocznych i Czyżyk za udzielone wsparcie w postaci przekazania opału najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Czyże.


NOWY WYŻSZY PRZELICZNIK DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż w dniu 23.09.2020 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego aktualnie wynosi 3244 zł, tj. 270,33 zł miesięcznie ( w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 226,25 zł miesięcznie). Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2020/2021.


PRZYPOMINAMY, że w obecnym 2020r. nie występujemy o świadczenie 500+ na dzieci, które posiadają już uprawnienie i świadczenia są wypłacane. Świadczenia wychowawcze tzw. 500+ są ustalone wyjątkowo na dłuższy okres niż zwykle – do 31 maja 2021r. Obecnie składają wnioski jedynie rodzice na nowonarodzone dzieci.
Papierowe wnioski o świadczenie  „Dobry Start” oraz o fundusz alimentacyjny i  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  przyjmujemy od 1 sierpnia 2020.

Informacji udzielają Anna Stankowska kierownik GOPS tel. 85 655 44 19, a.stankowska@ugczyze.pl oraz Emilia Stepaniuk referent ds. świadczeń tel. 85 655 44 19, e.stepaniuk@ugczyze.pl


Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.


Informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wniosek o świadczenie ,,Dobry start” – drogą elektroniczną, przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach lub za pośrednictwem poczty.


Informacja dotycząca realizacji w 2020 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


Gmina Czyże otrzyma dotację na opiekę nad chorymi oraz aktywizację i integrację mieszkańców

Realizacja projektu to koszt 467 tys. zł, a dofinansowanie

z RPOWP wynosi 425 tys. zł.

Zarząd Województwa na posiedzeniu 28 kwietnia br. przyznał 2,5 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na sześć projektów złożonych w ramach Lokalnych Grup Działania przez gminy: CZYŻE, Kolno, Drohiczyn, Michałowo i Narewka.

Dotacje zostaną przeznaczone na aktywizację i integrację mieszkańców, wsparcie rodzin oraz pomoc dla ludzi biednych i schorowanych w dziennych domach opieki.

Projekt dla gminy Czyże realizowany będzie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czyżach (realizator) i Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (partner). Jest on skierowany do 12 mieszkańców z jej terenu - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób starszych z niepełnosprawnością), poprzez realizację usług opiekuńczo-aktywizujących i innych form wsparcia doraźnego, świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie.

Będą to m.in. następujące działania: podstawowa opieka pielęgniarska, wsparcie psychologa, fizjoterapeuty, warsztaty terapii ruchowej, warsztaty kompetencji poznawczych i interpersonalnych, warsztaty rozwijające zainteresowania oraz indywidualne wsparcie pracy socjalnej.

Koszt realizacji projektu to 467 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 425 tys. zł.


INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ


Komunikat

Szanowni Państwo

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowania na grypę oraz wzrost liczby przypadków chorób zakaźnych wywołanych przez wirus COVID - 19,  zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym ośrodku.

W sprawach urzędowych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy, a tylko w wyjątkowych wypadkach o kontakt bezpośredni w ośrodku po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych:

85 655 44 19 , adres e-mail: gopsczyze@wp.pl

·         a.stankowska@ugczyze.pl – kierownik GOPS

·         e.stepaniuk@ugczyze.pl – świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

·         a.iwaniuk@ugczyze.pl – pomoc społeczna

·         r.iwaniuk@ugczyze.pl – pomoc społeczna, Karta Dużej Rodziny

·         k.misiejuk@ugczyze.pl -księgowość

 

Jednocześnie informuję, że wypłata należnych Państwu świadczeń będzie przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat.


W innych sprawach kierowanych do Ośrodka można także   wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

za pomocą  Portalu Informacyjno - Usługowego EMPATIA

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

- poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl,

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  e-Puap GOPS (/gopsczyze2/SkrytkaESP)

Jednocześnie dbając w szczególny sposób o osoby starsze, które są narażone na największe ryzyko związane z koronawirusem.  Nasz ogromny  apel do sołtysów, rodzin, sąsiadów o dużą wrażliwość i w razie potrzeby o pomoc  pozostałych mieszkańców w czasie kontaktu z osobami starszymi, chrońmy osoby starsze jeszcze bardziej. W przypadku powzięcia informacji o osobie starszej, samotnej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną prosimy o pilny kontakt telefoniczny z GOPS w Czyżach.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie sytuacji.

                                                                                                       Anna Stankowska

                                                                                                        Kierownik GOPS


Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.


INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH DOTYCZĄCA POMOCY W OKRESIE ZIMOWYM


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. “Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie”.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.


Rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

 

Informuję, że od dnia 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w ramach wsparcia realizatorów Programu „Rodzina 500+” uruchamia specjalną infolinię dotyczącą Programu „Rodzina 500+”, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. Infolinia adresowana jest do:

•    jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz

        osób zainteresowanych.

Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że spośród pracowników Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku, do kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi Program „Rodzina 500+” na terenie województwa podlaskiego, wyznaczono koordynatorów ds.: merytorycznych, finansowych oraz informatycznych. Realizatorzy ww. Programu mogą uzyskać informacje pod nr tel.:

        (85) 74  39 499 -     sprawy merytoryczne,

        (85) 74  39 228 -      sprawy finansowe,

        (85) 74  39 337 -      sprawy informatyczne.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), z początkiem stycznia 2016r., świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu.

Pomoc świadczona będzie osobom:

·                      którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

·                      które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,

·                      które uzyskały zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·                      które posiadają ważną legitymację weterana,

·                      które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

·                      osobom do 26. roku życia

·                      osobom, które ukończyły 65. lat.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Zarządzeniem Starosty Hajnowskiego Nr 17/2015  udzielana jest codziennie od 1 stycznia 2016r. w budynku warsztatów drzewno – metalowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25a (I piętro), w godzinach: 8.00-12.00 w poniedziałek, wtorek i środę przez radców prawnych a w czwartek i piątek przez adwokatów. Natomiast w godzinach 12.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku - przez osobę uprawnioną z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy. Więcej informacji dotyczących darmowej pomocy prawnej na stronie: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


Archiwum:

2020


 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże