www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

 

Aktualności

 


Jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie I nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
    


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w dniu 21.12.2017 r. zrealizował projekt socjalny “Wigilia dla osób starszych, samotnych”.  Przedsięwzięcie w całości zrealizowane zostało dzięki wsparciu finansowemu sponsorów, radnych oraz sołtysów. W spotkaniu uczestniczyli  ksiądz doktor Jerzy Kulik proboszcz parafii w Czyżach, ksiądz Piotr Kamieński proboszcz parafii w Kuraszewie, Wójt gminy Czyże Jerzy Wasiluk, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Gawryluk, radni Anna Romaniuk, Krystyna Kowalczuk, sołtysi Mirosława Peszko, Eugenia Jaroszuk, Angelika Kuprianowicz, Anna Sajewska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Jakimiuk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Stankowska oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Eugenia Kondraciuk, Olga Giermaniuk i Alina Iwaniuk.

         Podczas spotkania wigilijnego przepiękny koncert kolęd przedstawiły lokalne zespoły  tj “Czyżowianie, “Wierasy” i “Zespół wokalny z Morza”. Dużą atrakcją był występ dzieci 5 - 6 letnich z oddziału przedszkolnego oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach. Nie zabrakło również tradycyjnych wigilijnych potraw. Wspólna wigilia była przepełniona rodzinnym ciepłem, miłością i wzajemnym poszanowaniem. Świąteczny czas jest dla wielu osób szczególny, zawsze traktowany z wielkim sentymentem. Przypomina on o ważnych wartościach dla każdego człowieka oraz pozwala na oddalenie się od problemów dnia codziennego, wydarzenia takie podtrzymują wśród ludzi tradycję i pozwalają na lepsze przeżycie ważnych dla każdego świąt.

 

Serdecznie dziękuję sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować Wigilię. Sponsorzy tego spotkania to:

 1. Michał Wawreszuk z Ełku

 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach

 3. firma PAR BUD Robert Berk z Dubin

 4. Biuro Ubezpieczeń Halina Borowik z Hajnówki

 5. Bank Spółdzielczy w Hajnówce

 6. Telewizja Kablowa w Hajnówce

 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Hajnówce

 8. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

 9. firma Arino Hous w Hajnówce

 10.  firma Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa z Hajnówki

 11. TRANSKOP Jan Oniszczuk z Bielska Podlaskiego

 12. firma GRYFSKAND z Gryfina

 13. Radni Gminy Czyże

 14. Sołtysi Gminy Czyże

 

 

Fotoreportaż


W dniach 07.11.2017 r. – 08.11.2017 r. odbył się zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach kurs rozszerzony 16 godzinny z zakresu I pomocy przedmedycznej w związku z realizacją zadania pod tytułem “Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Kurs skierowany był do pracowników GOPS, urzędu gminy, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sołtysów. Celem kursu było praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach. Uczestnicy zapoznali się z podstawami prawnymi pierwszej pomocy, zasadami i etapami udzielania I pomocy. Nabyli umiejętności w zakresie rozpoznawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceny stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych. Osoby uczestniczące w kursie nauczyły się jak bezpiecznie odwrócić poszkodowanego nieprzytomnego z brzucha na plecy, jak zastosować pozycję bezpieczną, jak wzywać pomoc, w jaki sposób postąpić w przypadku braku oddechu – podstawowe podtrzymywanie życia (resuscytacja). Kursanci nabyli umiejętności radzenia sobie w przypadku stanów nagłych tj omdleń, drgawek, zawałów serca, zadławień, amputacji, zmiażdżeń, ran krwotoków, oparzeń, złamań. Podczas kursu osoby uczestniczące ćwiczyły zasady ewakuacji oraz postępowania w przypadku urazów kręgosłupa i głowy. Na zakończenia każdy musiał zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty In accordance with European Red Cross and Red Crescent Guidelines on First Aid honorowane na całym świecie.

 

 

Fotoreportaż


18 października odbyło się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach szkolenie skierowane do przedstawicieli oświaty, pomocy społecznej, policji, sądu, przedstawicieli służby zdrowia oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach. Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy poprzez poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie a także uświadomienie sobie własnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie, rozwój i poszerzenie umiejętności niezbędnych w kontakcie z ofiarą przemocy, dostarczenie niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Poprzez realizację projektu realizatorzy chcieli zwiększyć aktywność instytucji ochrony zdrowia i oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy. Spotkanie przedstawicieli różnych służb było okazją do wymiany doświadczeń a także nawiązania współpracy w zakresie współdziałania i pomocy w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy. Szkolenie realizowane było w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

 


26 września odbyło się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach szkolenie skierowane do członków zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach. Podczas spotkania członkowie zespołu doskonalili warsztat pracy w zakresie rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, uzupełnili wiedzę na temat samego zjawiska przemocy, sposobów interwencji, form pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc oraz możliwości zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie. Celem szkolenia było dążenie do podniesienia jakości działań, profesjonalizmu w wypełnianiu zadań nałożonych przez ustawodawcę na zespoły interdyscyplinarne/grupy robocze poprzez wzmocnienie współpracy i kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych członków, a tym samym zwiększenie skuteczności w profilaktyce i zwalczaniu zjawiska przemocy domowej. Szkolenie realizowane było w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

 

 

 

 

 


18 września odbyło się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach szkolenie z
zakresu I pomocy przedmedycznej dla rodziców. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom dorośli muszą zyskać pewność co do swojej wiedzy i umiejętności w kwestii pierwszej pomocy. Celem szkolenia było praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia; rozpoznania stanów zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym; postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych; wykorzystania apteczki i jej wyposażenia. Szkolenie realizowane było w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.


Czyże, 09.10.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

zorganizowaniu kursu rozszerzonego 16 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 15-20 osób

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.     Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot usługi:

usługa polegająca na zorganizowaniu kursu rozszerzonego 16 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 15-20 osób

 

Ilość uczestników:

15-20

 

Termin realizacji

listopad 2017 r., poniedziałek – piątek, godziny 8.00 – 14.00

 

Miejsce realizacji:

Czyże, sale zapewnia zamawiający

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej dla specjalistów zajmujących się problematyka przemocy tj pedagogów, nauczycieli, pracowników GOPS, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego itp. Celem kursu będzie praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia, rozpoznania stanów zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym, postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych, wykorzystania apteczki i jej wyposażenia.

 

2. Wydanie uczestnikom zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych.

 

3. Zapewnienie niezbędnego sprzętu dydaktycznego

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.   Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

 

4.    Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.    Miejsce i termin składania ofert:

    Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie z  I pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 23 października 2017 r.

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.    Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.    UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

 

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż od lipca w GOPS funkcjonuje "Punkt wsparcia rodziny". Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Czyże do skorzystania z bezpłatnych usług psychologa, prawnika i pracownika socjalnego  po uprzednim umówieniu pod nr tel. 85 655 44 19

Zapewniamy:

·                    bezpłatną poradę

·                    gwarancję poufności

·                    bezstronność i neutralność

·                    neutralny grunt (pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

 

Grafik dyżurów specjalistów w  miesiącu PAŹDZIERNIKU 2017:

Psycholog – Barbara Węclewska

12.10.2017 r. - 900 – 11 00

19.10.2017 r. - 900 – 11 00

Prawnik – Anatol Ochrymiuk

02.10.2017 r. - 1200 – 13 00

09.10.2017 r. - 1200 – 13 00

16.10.2017 r. - 1200 – 13 00

23.10.2017 r. - 1200 – 13 00

30.10.2017 r. - 1200 – 13 00

Specjalista pracy socjalnej – Eugenia Kondraciuk

09.10.2017 r. - 800 – 9 00

16.10.2017 r. - 800 – 9 00

23.10.2017 r. - 800 – 900

30.10.2017 r. - 800 – 9 00

Zapewniamy pełną dyskrecją !

Nasze porady są całkowicie bezpłatne !

 

Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2017 pt "Gmina Czyże bez przemocywspółfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


NOWY WYŻSZY PRZELICZNIK DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż w dniu 22.09.2017 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września  2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosi 2 577 zł, tj. 214,75 zł miesięcznie ( w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 164,58 zł miesięcznie).

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2017/2018.


Czyże, 15.09.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem  o przedstawienie oferty na:

zorganizowaniu szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.    Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot usługi:

Usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia skierowanego do nauczycieli, pedagogów, dyrektora szkoły, pracowników GOPS, dzielnicowych, przedstawicieli służby zdrowia oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach. Celem szkolenia będzie wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy poprzez poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie a także uświadomienie sobie własnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie, rozwój i poszerzenie umiejętności niezbędnych w kontakcie z ofiarą przemocy, dostarczenie niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Poprzez realizację projektu chcemy zwiększyć aktywność instytucji ochrony zdrowia i oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy. Uczestnicy spotkań otrzymają materiały edukacyjne dotyczące omawianych treści i zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.

 

Ilość uczestników:

 

Do 20

 

Termin realizacji

październik 2017 r., poniedziałek – piątek, godziny 8.00 – 15.00

 

Miejsce realizacji:

Czyże, sale zapewnia zamawiający

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

- przeprowadzenie szkolenia skierowanego do przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wydanie uczestnikom zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych

- zapewnienie niezbędnego sprzętu dydaktycznego

 

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi na podstawie otrzymanej faktury.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.    Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

d) Szczegółowo opisany program szkolenia.

 

4.    Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.    Miejsce i termin składania ofert:

Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 29 września 2017 r. do godziny 12:30

 

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.    Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.    UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż od lipca w GOPS funkcjonuje "Punkt wsparcia rodziny". Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Czyże do skorzystania z bezpłatnych usług psychologa, prawnika i pracownika socjalnego  po uprzednim umówieniu pod nr tel. 85 655 44 19

Zapewniamy:

·                     bezpłatną poradę

·                     gwarancję poufności

·                     bezstronność i neutralność

·                     neutralny grunt (pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Grafik dyżurów specjalistów w  miesiącu WRZEŚNIU 2017:

 

Psycholog – Barbara Węclewska

19.09.2017 r. - 900 – 11 00

26.09.2017 r. - 900 – 11 00

Prawnik – Anatol Ochrymiuk

04.09.2017 r. - 1200 – 13 00

11.09.2017 r. - 1200 – 13 00

18.09.2017 r. - 1200 – 13 00

25.09.2017 r. - 1200 – 13 00

Specjalista pracy socjalnej – Alina Iwaniuk

07.09.2017 r. - 800 – 9 00

14.09.2017 r. - 800 – 9 00

21.09.2017 r. - 800 – 900

28.09.2017 r. - 800 – 9 00

Zapewniamy pełną dyskrecją !

Nasze porady są całkowicie bezpłatne !

 

Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2017 pt "Gmina Czyże bez przemocy – współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


        


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż zorganizowanie szkolenia podstawowego 5 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 10 rodziców w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r. przeprowadzi Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż zorganizowanie szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r. przeprowadzi firma M-M Marek Mudant Grębków.


Czyże, 21.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

zorganizowaniu szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.            Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

2.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot usługi:

usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach. Podczas spotkania  w zależności od grupy i zapotrzebowania po weryfikacji doskonalony będzie warsztat pracy w zakresie rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, uzupełniona wiedza na temat samego zjawiska przemocy, sposobów interwencji, form pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc oraz możliwości zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie a także informacje szczegółowe na temat procedury niebieskiej karty. Celem szkolenia jest dążenie do podniesienia jakości działań, profesjonalizmu w wypełnianiu zadań nałożonych przez ustawodawcę na zespoły interdyscyplinarne/grupy robocze poprzez wzmocnienie współpracy i kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych członków, a tym samym zwiększenie skuteczności w profilaktyce i zwalczaniu zjawiska przemocy domowej.

 

Ilość uczestników:

Do 10

 

Termin realizacji

wrzesień 2017 r., poniedziałek – piątek, godziny 8.00 – 15.00

 

Miejsce realizacji:

Czyże, sale zapewnia zamawiający

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

- przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu interdyscylinarnego  w Czyżach

- wydanie uczestnikom zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych

- zapewnienie niezbędnego sprzętu dydaktycznego

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie                                    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi na podstawie otrzymanej faktury.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.            Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

 

4.            Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5.             Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.            Miejsce i termin składania ofert:

    Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 01 września 2017 r. do godziny 12:30

 

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.            Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.            UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

 

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


Czyże, 17.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

zorganizowaniu szkolenia podstawowego 5 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 10 rodziców

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.    Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot usługi:

usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia podstawowego 5 godzinnego z zakresu I pomocy przedmedycznej

 

Ilość uczestników:

10

 

Termin realizacji

wrzesień 2017 r., poniedziałek – piątek, godziny 8.00 – 13.00

 

Miejsce realizacji:

Czyże, sale zapewnia zamawiający

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

- przeprowadzenie elementarnego 5 godzinnego kursu I pomocy przedmedycznej,

- wydanie uczestnikom zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych

- zapewnienie niezbędnego sprzętu dydaktycznego

 

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie                                    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.    Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

 

4.    Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5.    Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.    Miejsce i termin składania ofert:

    Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie z  I pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 12:30

 

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.    Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.    UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

 

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


W dniach 04-06 sierpnia odbył się wyjazd dla matek z dziećmi w ramach projektu “Gmina Czyże bez przemocy” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty dla rodziców przekazujących rodzicom istotne informacje dotyczące właściwych postaw rodzicielskich, które mają wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Warsztaty miały na celu pomóc rodzicom umocnić swoje umiejętności wychowawcze, pogłębić świadomość dotyczącą własnych postaw w relacji z dzieckiem, powodów dotychczasowych zachowań, konsekwencji stosowania klapsów, krzyku, obelg, umiejętności tworzenia zasad w rodzinie i stawiania granic, które będą przestrzegane przez dzieci, wzrost umiejętności budowania dobrego kontaktu z dzieckiem, rozwój umiejętności radzenia sobie z problemami, poszerzenie umiejętności komunikacyjnych. Wyjazd stanowił okazję do obserwacji rzeczywistych relacji z dzieckiem, postaw rodziców i był najefektywniejszym sposobem modyfikacji niewłaściwych zachowań.
Ponadto dzieci odbyły rejs statkiem na trasie Augustów - Studziennicza, zwiedziły tężnie i pijalnię wód w Gołdapi, wioskę indiańską w Spytkowie, odwiedziły safari w Zatykach, oraz bawiły się w sali zabaw dla dzieci i pływały w aquaparku w Suwałkach.

 

 

Fotoreportaż


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż od lipca w GOPS funkcjonuje "Punkt wsparcia rodziny". Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Czyże do skorzystania z bezpłatnych usług psychologa, prawnika i pracownika socjalnego  po uprzednim umówieniu pod nr tel. 085 655 44 19

Zapewniamy:

·                     bezpłatną poradę

·                     gwarancję poufności

·                     bezstronność i neutralność

·                     neutralny grunt (pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

 

Grafik dyżurów specjalistów w  miesiącu SIERPNIU 2017:

 

Psycholog – Barbara Węclewska

16.08.2017 r. - 900 – 11 00

30.08.2017 r. - 900 – 11 00

 

Prawnik – Anatol Ochrymiuk

07.08.2017 r. - 1200 – 13 00

14.08.2017 r. - 1200 – 13 00

21.08.2017 r. - 1200 – 13 00

28.08.2017 r. - 1200 – 13 00

 

Specjalista pracy socjalnej – Eugenia Kondraciuk

10.08.2017 r. - 800 – 9 00

17.08.2017 r. - 800 – 9 00

24.08.2017 r. - 800 – 900

31.08.2017 r. - 800 – 9 00

 

Zapewniamy pełną dyskrecją !

Nasze porady są całkowicie bezpłatne !

 

Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2017 pt "Gmina Czyże bez przemocy – współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 


Komunikat : Świadczenie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje :

 iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 20017r.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

- elektronicznie (ZUS, banki krajowe, Emp@tia, ePUAP)

- papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach

1.    Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

2.    Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

3.    W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

4.    Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

5.    Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Rokiem bazowym do obliczenia kryterium dochodowego (przy ubieganiu się na pierwsze dziecko) jest rok 2016.

W celu ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, należy przedłożyć następujące dokumenty:

- prawomocny wyrok sądu w zakresie orzeczenia alimentów, rozwodu, separacji,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka (jeżeli takie dziecko posiada)

- oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2016 r.

- oświadczenie/zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach za 2016r.

- oświadczenie/zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w 2016r.

- zmiany dochodowe w roku 2016 należy zgłosić i dostarczyć dokumenty tj. umowa o pracę, zlecenie, dzieło,  oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej,

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie, oraz PIT 11 lub inny dokument za rok 2016

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek (nie sprawdzamy dochodów).

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2017r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

Wszelkich informacji udziela Emilia Stepaniuk tel. 85 655 44 19

Pliki do pobrania

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SW-1_nowy_okres.pdf

oświadczenie wnioskodawcy o dochodach

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZSW-01_nowy_okres.pdf

oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/Nowy%20katalog/ZSW-3_nowy.pdf


Czyże, 22.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

zorganizowaniu wyjazdu dla rodziców z dziećmi

w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

 

1.    Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

Tel./ fax: (85) 655 44 19

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot usługi:

usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego dla rodziców z dziećmi

 

Ilość uczestników wyjazdu:

Do 30 osób w tym 17 dzieci:

Wiek dzieci od 2 do 14 lat (przewaga 2,3 i 4 latków)

 

Termin realizacji, długość pobytu

 sierpień 2017 r. -  piątek, sobota, niedziela (2 noclegi) lub sobota, niedziela, poniedziałek (2 noclegi)

 

Miejsce realizacji/pobytu:

Dowolne do 300 km od Czyż

Zadania Wykonawcy:

Zadaniem Wykonawcy będzie:

1)    Zapewnienie przewozu uczestników z Czyż do miejsca pobytu (zakwaterowania) oraz z miejsca pobytu (zakwaterowania) do Czyż autokarem. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie przewoźnika posiadającego wszelkiego zezwolenia i licencje. Zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia przed wyjazdem pojazdu przez odpowiednie służby pod względem stanu technicznego. W przypadku złego stanu technicznego bądź awarii pojazdu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić zastępczy środek transportu tj. autokar. Autokar wyposażony w WC – sprawne, z możliwością korzystania, TV z możliwością oglądania podczas podróży bajek dla dzieci;

2)    Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla uczestników podczas podróży  i pobytu. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu ubezpieczenie na co najmniej 1 dzień przed wyjazdem;

3)    Zapewnienie ewentualnej opłaty klimatycznej oraz innych opłat tj parkingowe, bilety wstępu itp;

4)    Zapewnienie opieki medycznej (pielęgniarki i lekarza na telefon)

5)    Zapewnienie opiekuna grupy/pilota. Opiekun grupy będzie obecny podczas podróży i pobytu uczestników. Opiekun grupy będzie przestrzegał programu pobytu oraz udzielał niezbędnych informacji uczestnikom wyjazdu;

6)    Zapewnienie zakwaterowania w jednym budynku w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym lub w ogrzewanych domkach (w każdym pokoju WC, łazienka, ciepła, zimna woda). W każdym pokoju TV oraz dostęp do Internetu.  Wykonawca zapewni zakwaterowanie w pokojach: 2,3,4 osobowych;

7)    Zapewnienie całodobowego wyżywienia dla uczestników tj. śniadanie,  obiad dwu daniowy, deser, kolacja i owoce dla dzieci;

8)    W dniu przyjazdu Wykonawca zapewni obiadokolacje (dwu daniową)  z deserem, w dniu wyjazdu Wykonawca zapewni śniadanie i obiad dwu daniowy oraz prowiant na drogę. Wykonawca zapewni całodobowy dostęp bez ograniczeń do napoi ciepłych i zimnych (bufet kawowy: kawa i herbata, mleko, cukier, woda, kompot, soki).

9)    Zapewnienie w miejscu zakwaterowania dostępu do sali warsztatowej wyposażonej w miejsca siedzące w której pracownicy GOPS będą prowadzić warsztaty. Sala powinna być udostępniona przez 2 spotkania po ok 1,5 godziny zegarowe podczas pobytu.

10) Zapewnienie w miejscu zakwaterowania dostępu do sali wyposażonej w bezpłatne urządzenia np. bilard/ piłkarzyki /ping – pong/dart/ gry planszowe/puzzle/ TV itp.

 

Atrakcje - Wykonawca zapewni:

1)     animacje dla dzieci,

2)     program pobytu - atrakcje dostosowane do dzieci np. zwiedzanie, pobyt w zoo, zajęcia dla dzieci itp

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia   do   wykonywania   usługi   będącej   przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej                                                    i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania  poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia, zgodnie                                    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi.

Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

3.  Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Cenę usługi od osoby uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.

b) Opis techniczny ośrodka.

c) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.

d) Wycenę zamówienia.

e) Opis atrakcji dla dzieci.

f) Szczegółowy harmonogram wyjazdu.

e) Osobę do kontaktu z nr telefonu.

 

4.    Kryterium wyboru oferty:

cena – 50% 

program – 50%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

6.    Miejsce i termin składania ofert:

Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wyjazd w ramach projektu „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r.

na adres :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czyże 98

17-207 Czyże

 

Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.stankowska@ugczyze.pl

 

w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 12:30

 

UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

 

7.    Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS Anna Stankowska i specjalista pracy socjalnej Eugenia Kondraciuk – tel.: (85) 655 44 19;

 adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.

 

8.    UWAGI

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

 

O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.


Zaproszenie do składania ofert

 

W związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 r. – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zaprasza do składania ofert na realizacje usług psychologicznych oraz usług prawnych w „Punkcie wsparcia rodziny”.


Czyże, dn. 19.01.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PARTNERA PROJEKTU

 

         Działając na podstawie § 3 ust. 12 procedur dot. Naboru partnerów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku z zapisem pkt 10 ogłoszenia o otwartym naborze na partnera nr 1/2016 informuję, iż do planowanej realizacji projektu pn “Razem możemy więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego został wybrany następujący podmiot:

 

Fundacja Aktywizacja ul. Chałubińskiego 9 lok 9a, 02-004 Warszawa

(oddział regionalny Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku ul. Legionowa 28 lok. 601, 15-281 Białystok)

 

Oferent spełnia wymagania formalne oraz merytoryczne określone w ogłoszeniu, uzyskał 28 punktów podczas oceny prowadzonej przez powołaną Komisję Oceny Ofert Partnerskich.

 

na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Czyże

Anna Stankowska

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czyżach


Z przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002. Czytaj całość...


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. “Razem możemy więcej”  Czytaj całość...


Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do punktów informacyjno-doradczych, które będą organizowane w każdej z gmin obszaru objętego LSR.  Czytaj całość...Zespół interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie Czyżach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołem Szkół w Czyżach ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum pn “Stop przemocy” Zachęcamy do udziału, przewidujemy atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO


Jak co roku w związku ze zbliżającym się okresem zimowym informuję, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach koordynują działania mające na celu ochronę zdrowia i życia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur.

Proszę o współpracę w tym zakresie wszystkich mieszkańców Gminy Czyże. Ewentualne zgłoszenia proszę kierować do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach tel. 85 655 44 19. Ponadto informuję, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z placówek noclegowych. Baza danych placówek noclegowych działających na terenie województwa podlaskiego znajduje się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Pomoc

+spoleczna/Pomoc+osobom+bezdomnym/

 

Anna Stankowska kierownik GOPS


PROŚBA O WSPARCIE RODZINY POTRZEBUJĄCEJ – PRALKA AUTOMATYCZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie sprawnej pralki automatycznej, która jest niezbędna dla ubogiej rodziny zamieszkującej na terenie Gminy Czyże. Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy w imieniu potrzebującej rodziny.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017. Dotyczy to wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż :

 

1.            Od dnia 01.08.2016r. przyjmowane są nowe wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.10.2016r. do dnia 30.09.2017 r.

2.            Od dnia 01.09.2016 r. przyjmowane są nowe wnioski o ustalenie uprawnień do swiadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

 

W przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Jest ono niezbędne do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania a w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia również do wypłaty zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych oraz oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2015 r. pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane. W przypadku dochodu utraconego należy do wniosku dołączyć pit-11 z 2015 r. i świadectwo pracy, natomiast w przypadku dochodu uzyskanego – zaświadczenie o dochodzie za drugi przepracowany miesiąc oraz umowę o pracę.

 

Informujemy, że w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba składająca wniosek o ustalenie przedmiotowych uprawnień nie ma obowiązku dołączania oświadczenia lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i oświadczenia lub zaświadczenia wydanego przez ZUS o wysokości należnych składek zdrowotnych.

Organ za pomocą systemów informatycznych samodzielne pozyskuje niezbędne dane. 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż w dniu 23.09.2016 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosi 1 975 zł tj. 164,58 zł miesięcznie   ( w 2014 roku wynosił 2 506 zł tj. 208,83 zł miesięcznie).

Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy.

W związku z niższym przelicznikiem więcej rolników będzie kwalifikowało się do w/w wsparcia wobec czego zachęcamy do składania wniosków na nowy okres zasiłkowy.


PROGRAM "LEKI 75+" - BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW

      

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyzach informuje, że od dnia 1 września 2016 r. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „LEKI 75+”.  Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Informacje kto może otrzymać bezpłatne leki na leczenie, gdzie należy się udać po taką receptę, kto może ją wystawić, w jakich wskazaniach będą przysługiwały seniorom bezpłatne leki znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia http://75plus.mz.gov.pl/

 

Jak otrzymać bezpłatne leki?


Informuję, iż od 25.04.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach będzie mieścił się w budynku Urzędu Gminy w Czyżach w siedzibie dawnej poczty. Nowy nr telefonu do GOPS-u 85 655 44 19.

 

Anna Stankowska kierownik GOPS


     W środę 13 kwietnia 2016 r. Gminę Czyże odwiedził "500 Bus" - mobilny punkt informacyjny wraz z pracownikami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, którzy udzielali zainteresowanym kompleksowych informacji na temat programu "Rodzina 500 plus".

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, informuje, że od 1 kwietnia 2016 roku, można składać wnioski na program „Rodzina 500 plus”. Wnioski będą dostępne  w siedzibie Ośrodka. Wszystkie osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. Od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 roku, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia 18 roku życia dziecka. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, stosuje się kryterium dochodowe, tj. 800zł/na osobę w rodzinie i 1200zł/na osobę w rodzinie, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie wypłacania świadczenia wychowawczego, będzie brany pod uwagę dochód za 2014 rok. Wysokość świadczenia do wypłaty, wynosi 500zł miesięcznie, na każde uprawnione dziecko. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach, świadczenie będzie przysługiwało na okres jednego roku, tj. od 1 października do 30 września, wnioski będzie można składać od sierpnia danego roku.

Informacje o programie „Rodzina 500 plus” można uzyskać pod nr tel. 85 681 89 94 lub osobiście, w siedzibie GOPS w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek 7:20 – 15:20 ).

Szczegółowe informacje, można uzyskać również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko : referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                         w Czyżach, 17-207 Czyże 98 wybrana została

 

Pani Renata Iwaniuk zam. Czyże

 

         W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej  i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku, ponadto otrzymała najwyższą liczbę punktów zarówno z rozmowy kwalifikacyjnej jak  i testu wiedzy. Dodatkowym atutem było doświadczenie kandydatki zdobyte w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Anna Stankowska


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

 

Informuję, że od dnia 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w ramach wsparcia realizatorów Programu „Rodzina 500+” uruchamia specjalną infolinię dotyczącą Programu „Rodzina 500+”, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00. Infolinia adresowana jest do:

•    jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz

        osób zainteresowanych.

Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że spośród pracowników Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku, do kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi Program „Rodzina 500+” na terenie województwa podlaskiego, wyznaczono koordynatorów ds.: merytorycznych, finansowych oraz informatycznych. Realizatorzy ww. Programu mogą uzyskać informacje pod nr tel.:

        (85) 74  39 499 -     sprawy merytoryczne,

        (85) 74  39 228 -      sprawy finansowe,

        (85) 74  39 337 -      sprawy informatyczne.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), z początkiem stycznia 2016r., świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu.

Pomoc świadczona będzie osobom:

·                      którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

·                      które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,

·                      które uzyskały zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

·                      które posiadają ważną legitymację weterana,

·                      które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

·                      osobom do 26. roku życia

·                      osobom, które ukończyły 65. lat.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z Zarządzeniem Starosty Hajnowskiego Nr 17/2015  udzielana jest codziennie od 1 stycznia 2016r. w budynku warsztatów drzewno – metalowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25a (I piętro), w godzinach: 8.00-12.00 w poniedziałek, wtorek i środę przez radców prawnych a w czwartek i piątek przez adwokatów. Natomiast w godzinach 12.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku - przez osobę uprawnioną z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy. Więcej informacji dotyczących darmowej pomocy prawnej na stronie: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże