W dniu 26 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się 4 sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Sprawdzenie quorum obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019 -2022,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok,

d) funduszu sołeckiego,

e) nadania statutu Sołectwu Czyże,

f) nadania statutu Sołectwu Hukowicze,

g) nadania statutu Sołectwu Kamień,

h) nadania statutu Sołectwu Klejniki I,

i) nadania statutu Sołectwu Klejniki II,

j) nadania statutu Sołectwu Kojły,

k) nadania statutu Sołectwu Kuraszewo,

l) nadania statutu Sołectwu Lady,

ł) nadania statutu Sołectwu Leniewo,                              

m) nadania statutu Sołectwu Łuszcze,                             

n) nadania statutu Sołectwu Morze,                                

o) nadania statutu Sołectwu Osówka,

p) nadania statutu Sołectwu Podrzeczany,

r) nadania statutu Sołectwu Rakowicze,

s) nadania statutu Sołectwu Sapowo,

t) nadania statutu Sołectwu Szostakowo,

u) nadania statutu Sołectwu Wólka,

w) nadania statutu Sołectwu Zbucz,

x) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

y) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk Podlaski przez Gminę Czyże,

z) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Bielsk Podlaski Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Bielsk Podlaski.

ź) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2019 roku”,

ż) ustalenia stawek opłaty adiacenckiej,

aa) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Czyżach za 2018 rok oraz realizacji uchwał.

5.     Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6.     Informacja z realizacji zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.

7.     Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8.     Odpowiedzi na interpelacje, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

9.     Zapytań i wolne wnioski. 

10.   Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Joanna Kojło, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk.

 

 

 

 

 

 


25 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat „Integrowania ochrony roślin zbóż”oraz „Program azotowy”. Szkolenie zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce a spotkanie poprowadziła Pani Nina Sacharczuk.

 

 


Na prośbę mieszkańców miejscowości kolonia Podrzeczany, na drodze powiatowej Leniewo – Łoknica zamontowano hybrydową lampę oświetleniową.

 

 

 


Dziękując mieszkańcom kol. Kojły za utrzymanie porządku na przystanku autobusowym Gmina Czyże postanowiła zainstalować kosz na śmieci, który znacząco ułatwi utrzymanie porządku w tym miejscu.

 


Na potrzeby urzędu zakupiono kosę spalinową marki STIHL.

 


12 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat płatności bezpośrednich, płatności rolnośrodowiskowych oraz obsługi aplikacji eWniosekPlus. Szkolenie zorganizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział terenowy w Hajnówce.

 

 


W świetlicy wiejskiej Czyże ruszył projekt „Cyfrowy Senior” w ramach, kursu seniorzy dowiedzą się między innymi:

  • Jak obsługiwać komputer?

  • Jak robić zakupy na odległość i przez Internet?

  • Jak wykorzystywać komputer w codziennym życiu?

  • Jak korzystać z poczty e-mail, komunikatorów internetowych, Skype?

  • Korzystania z Facebooka, YouTube

  • Korzystania z administracji publicznej oraz w bankach

Projekt będzie realizowany do maja 2019 r. zainteresowane osoby zapraszamy we wtorki i czwartki od godz. 14.00.