27 lutego 2019 r. odbyło się II Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zgromadzenia

 2. Ustalenie porządku Zgromadzenia

 3. Przyjęcie protokołu z I Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 19 grudnia 2018 r.

 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie miedzy Zgromadzeniami

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2019 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2019-2022.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznych składek członkowskich.

 8. Dyskusja i wolne wnioski.

 9. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

 

 


25 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na następujące tematy: bakterioza pierścieniowa, płatności obszarowe, plan nawozowy powyżej 10 ha gruntów ornych. Szkolenie zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce a spotkanie poprowadziła Pani Nina Sacharczuk.

 

 


20 lutego 2019 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Sapowo z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została PaniAngelika Kuprianowicz a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Jakimiuk Barbara

 2. Grygoruk Bazyl

 

 


21 lutego 2019 r. odbyła się Rada Społeczna SP ZOZ w Hajnówce z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii w sprawie planu inwestycyjnego na rok 2019.
3. Wydanie opinii w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Hajnówce.
4. Wydanie opinii w sprawie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

 

 


Zarząd Województwa Podlaskiego mając na uwadze dużą ilość wniosków jakie wpłynęły (wpłynęło 228 wniosków), wnioski komisji opiniującej, oraz chęć pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej artystycznie w rozwijaniu talentów, postanowił dokonać zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2019 i zwiększyć ilość przyznawanych stypendiów o 50.

 W związku z tym, na rok 2019 zostało przyznanych 120 stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego na kwotę ogółem 360 tys. zł.

Wśród tegorocznych stypendystek znalazła się Iza Karczewska z Czyż ( Studio Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury )…  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

 

Z wyrazami uznania !

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach.

 

 

 


Wizyta Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Michaiła Mjasnikowicza na Podlasiu. Spotkanie z mniejszością białoruską odbyło się Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

 

 

Fotoreportaż


W miejscowości Leniewo postawiono nową tablicę ogłoszeniową.

 


Urząd Gminy Czyże kontynuuje wymianę lamp jarzeniowych na ledowe w celu zmniejszenia kosztów za energię elektryczną.

 


W dniach 12 -13 luty 2019 w Białowieży odbyło się szkolenie dla organów wykonawczych. Poruszono następujące tematy:

- wykonywanie przez RIO funkcji kontrolnej wobec jednostek samorządu terytorialnego,

- wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych,

- odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

 

 


13 lutego 2019 r. o godz. 1730 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lady z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny został Pan Piotr Zabrocki a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Kondraciuk Jerzy

 2. Korzunowicz Helena

 3. Korzunowicz Paulina

 4. Wiśniewska Maria

 5. Zabrocka Maria

 


11 lutego 2019 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Rakowicze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny został Pani Iwona Ignatiuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Romaniuk Jan

 2. Pietruczuk Anatol

 3. Prokopiuk Mikołaj

 

 


8 lutego 2019 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Podrzeczany z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny został Pan Bazyli Jakimiuk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Niestieruk Grzegorz

 2. Kondratiuk Jerzy

 3. Leończuk Grzegorz

 4. Iwaniuk Iwona

 

 

 


6 lutego 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Zbucz z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Nowo wybranym sołtysem został Pan Jarosław Kiczkajło a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Irena Romaniuk

 2. Anatol Sapieżyński

 3. Konstanty Wawreszuk

 

 

 

 

 


6 lutego 2019 r. o godz. 1500 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Leniewo z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Nowo wybranym sołtysem został Pan Zbigniew Bazyluk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Marciniak Przemysław

 2. Łapiński Jan

 3. Bazyluk Katarzyna

 4. Jakoniuk Jan

 

 

 


W dniu 7 lutego 2019 r. w Białowieży odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z następującym porządkiem obrad:

 

Uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

 • Wybór w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli gmin członkowskich przewodniczącego obrad XXIII Zgromadzenia Ogólnego.

 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.

 • Przyjęcie sprawozdania przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego bilansu finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za działalność w roku 2018

 • Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.

 • Wybór Przewodniczącego Zarządu ZGWWP- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

 • Wybór 4 członków Zarządu ZGWWP – podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

 • Wybór 3 –osobowej Komisji Rewizyjnej - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

 • Przyjęcie budżetu Związku na 2019 r. – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu dochodów i wydatków Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na rok 2019.

 • Debata na temat wszelkich możliwych płaszczyzn współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

- Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

- Leszek Świętalski – Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,

- wystąpienia Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, nt. Programu „Energia +”

- Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski oraz jego współpracownicy: Fundusz Dróg Samorządowych i narastające problemy związane z utrzymaniem i organizacją gminnej oświaty.

- Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz jego współpracownicy: optymalne wykorzystanie potencjału samorządów do rozwoju województwa podlaskiego.

- Magdalena Tymińska – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku: „Pożyczki termomodernizacyjne dla wspólnot spółdzielczych TBS”

 • Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

 

 

 


Na prośbę mieszkańców miejscowości Kojły kolonia, przy przystanku autobusowym na drodze powiatowej Kojły – Kuraszewo zamontowano hybrydową lampę oświetleniową. 

 

 


5 lutego 2019 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki II z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Złożenie sprawozdań z działalności rady sołeckiej i sołtysa.

4. Informacja o aktualnej sytuacji społeczno — gospodarczej Gminy.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Wybór sołtysa.

7. Wybór rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

 

Sołtysem po raz kolejny została Pani Agnieszka Grygoruk a członkami rady sołeckiej zostali:

 1. Trofimiuk Bogusława

 2. Fiedoruk Bożena

 3. Owłasiuk Mikołaj

 

 

 


Ostatni dzień ferii zimowych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Czyżach upłyną dzieciom na robieniu pięknych kwiatów z bibuły pod czujnym okiem Pani Olgi Giermaniuk. Następnie Pani Paula Niemyjska poprowadziła zajęcia taneczne.