W dniu 31 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się VIII sesja Rady Gminy Czyże.


Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie quorum obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże w obrębie ewidencyjnym Klejniki.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad

 

 

 


Uroczystości związane z 100 rocznicą powstania policji i przekazaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.

 

 

 

 


Wizyta Wicepremiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Posła na Sejm Mieczysława Baszko oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Stanisława Derehajło w Gminie Czyże.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 9 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się VII sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Sprawdzenie quorum obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   udzielenia pomocy finansowej dla powiatu hajnowskiego

b)   udzielenia pomocy finansowej dla powiatu hajnowskiego,

c)   zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

d)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019-2022,

e)   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyże od dnia 1 września 2019 r.,

f)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Narew Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Narew,

g)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Narew przez Gminę Czyże.

5.     Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

6.     Sprawozdanie kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie między sesjami.

7.     Zapytania i wolne wnioski.

8.     Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 


Noc Kupały w Narewce. Gminę Czyże reprezentował Wójt Gminy Jerzy Wasiluk.

 

 

 

 

 


28 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.

3. Wybór przewodniczącego obrad.

4. Odczytanie i przyjecie porządku obrad.

5. Uchwała o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

6. Wybór Komisji:

- Uchwał i wniosków

- Skrutacyjnej

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018r

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.

13. Zmiana uchwały Nr 22/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku w zakresie ustalenia celów zarządczych na rok 2019, wagi tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia.

14. Dokonanie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki na wniosek województwa Podlaskiego z dnia 17 maja 2019 r.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie zgromadzenia.

 

 


W związku z występującymi bardzo wysokimi temperaturami w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy zamontowano klimatyzatory w celu poprawy warunków pracy i obsługi petentów.

 

 

 


Warsztaty rękodzielnicze  pn. „Obrzędy Kupalskie na Podlasiu – tradycja i teraźniejszość”

 

W ramach projektu „15. Festyn KUPALINKA Leniewo” 2019”  28 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się warsztaty rękodzielnicze pn. „Obrzędy Kupalskie na Podlasiu – tradycja i teraźniejszość”, w czasie których uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czyżach pod opieką instruktorki Marioli Podsiadlik poznawały tajniki obrzędów kupalskich i techniki  wykonywania wianków „kupalskich” W trakcie warsztatów dzieci robiły kwiaty z bibuły, które następnie zostały wplecione do wieńców, które były puszczane na rzekę Łoknicę w czasie „XV Festynu KUPALINKA” w Leniewie w dniu 29 czerwca 2019 r.

Projekt pn. „15.  Festyn KUPALINKA” zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„15.  Festyn KUPALINKA” w Leniewie

 

29 czerwca 2019 roku nad zbiornikiem „małej retencji” w Leniewie odbyła się kolejna 15.  edycja „Festynu KUPALINKA”. W festynie tradycyjnie już oprócz zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminy Czyże wystąpiły między innymi takie zespoły jak: ”LOTOS” z Hajnówki, „Czerwone Szpilki”,  „HAJ” i „Lajland”  z Białegostoku,  Studio Piosenki z HDK - „Małe HDK , „Puls” i  Metro” z Hajnówki, ”Werwoczki” z Orli. Tegoroczną Gwiazdą Festynu był zespół „AS” z Białegostoku, a tradycyjną zabawę taneczną poprowadził zespół „AXEL” z Białegostoku.

Wzorem poprzednich edycji  można było obejrzeć „obrzęd kupalski”, pokaz sztucznych ogni, a także  było można wziąć udział w różnych grach i konkursach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Były też liczne stoiska z „małą gastronomią” oraz „wesołe miasteczko” dla najmłodszych uczestników festynu. Swoje stoiska wraz z pokazem sprzętu zaprezentowała Państwowa Straż Pożarna z Hajnówki oraz Placówka Straży Granicznej z Białowieży. Swoje stoiska promocyjne wystawiła Gmina Czyże oraz Koła KGW z Kuraszewa i Nowokornina. Podobnie jak w roku ubiegłym opiekę medialną nad całością przedsięwzięcia objęło Radio JARD z Białegostoku.

Projekt pn. „15.  Festyn KUPALINKA” zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoreportaż