W dniu 25 marca 2018 r. w Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczystość z okazji 100 rocznicy uzyskania przez Białoruską Republikę Ludową niepodległości.

 

 

 

 


W dniu 22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXX sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.    zmian w budżecie gminy na 2018 rok

b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021,

c.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok,

d.    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2018 roku,

e.    podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

f.     określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czyżach,

g.    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże w obrębie ewidencyjnym Morze,

h.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże w obrębie ewidencyjnym Morze.

5.    Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

6.    Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7.    Informacja kierowników jednostek organizacyjnych.

8.    Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

9.    Odpowiedzi na interpelacje.

10. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Starostwa Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk, członek Zarządu Powiatu Jan Adamczuk i Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk.

 

 

 

 

 


W dniu 23 marca 2018 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Osówka. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


W dniu 22 marca 2018 r. o godz. 1630 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Czyże. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


W dniu 20 marca 2018 r. o godz. 1500 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lady. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 

 


W obrębie miejscowości Leszczyny przeprowadzono gruntowne uporządkowanie terenu po byłym wyrobisku żwiru.

 

 

 

 


W dniu 17 marca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Klejnikach odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, które zorganizowała sołtys sołectwa Klejniki I Pani Anna Sajewska. Warsztaty poprowadziła Pani Elżbieta Kowalewska i Pani Katarzyna Sołowiej ze Szkoły Podstawowej Nr 52 im. I. Białówny w Białymstoku.

 

 

 

 

 

 


W dniu 19 marca 2018 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Szostakowo. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 

 


W dniu 16 marca 2018 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Podrzeczany. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


Spotkanie samorządowców z powiatu hajnowskiego z członkami Podlaskiego Klubu Biznesu.

 

 

 


Spotkanie w Urzędzie Miasta Hajnówka w sprawie projektu RPO dotyczącego digitalizacji danych.

 

 

 


12 marca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat płatności bezpośrednich, płatności rolnośrodowiskowych oraz obsługi aplikacji eWniosekPlus. Szkolenie zorganizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział terenowy w Hajnówce.

 

 

 


Rozbiórka budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Klejnikach w celu przygotowania terenu pod budowę placu zabaw dla dzieci.

 

 

 


Spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami Departamentu RPO Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska.