W dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 1100 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Rakowicze. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


W dniu 27 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

b)    zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże,

c)     funduszu sołeckiego,

d)    podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

e)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

f)     sprzedaży nieruchomości,

g)    uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019”.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

6. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017”

7. Informacja z realizacji zadań wynikających z „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk, członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski oraz Nina Sacharczuk z PODR w Hajnówce.

 

 

 

 


26 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat płatności w roku 2018 oraz obsługi aplikacji eWniosekPlus. Szkolenie zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce a spotkanie poprowadziła Pani Nina Sacharczuk.

 

 

 


W dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Morze. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 1700 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Klejniki i Sapowo. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 


W dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa  Łuszcze. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 


W dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 17.00 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa  Zbucz. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


W dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa  Kojły. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


W dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 1430 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa  Hukowicze. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody Gmina Czyże zakupiła na potrzeby stacji uzdatniania wody w Klejnikach agregat prądotwórczy GE3-60KW/75VA o mocy 60KW. Koszt zakupu 44 895 zł.

 

 

 

 


W dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa  Wólka. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 

 


W dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 1000 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa  Leniewo. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 1800 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa   Kuraszewo. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 

 


W dniu 8 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyła się roczna odprawa poświęcona omówieniu wyników pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

 

 

 

 


W Urzędzie Gminy następuje sukcesywna wymiana lamp oświetleniowych "świetlówek" na energooszczędne lampy led.

 

                      

 

 


W dniu 7 lutego 2018 r. w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, które było poświęcone udziałowi w projekcie dofinansowania OZE z Funduszu Szwajcarskiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Cecylia Czop członek Zarządu London sp. z o.o. ekspert w dziedzinie projektów OZE oraz Pan Krzysztof Paszko Wiceprezes Tomas Consulting S.A. ekspert w dziedzinie pozyskiwania dotacji.

 

 

 


W dniu 5 lutego 2018 r. w Pilikach odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 • Występ zespołu Folklorystycznego „Łuna”, działającego przy Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski

 • Prezentacja Gminy Bielsk Podlaski – Raisa Rajecka - Wójt Gminy Bielsk Podlaski.

Uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

 • Wybór w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli gmin członkowskich przewodniczącego obrad XXII Zgromadzenia Ogólnego.

 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.

 • Przyjęcie sprawozdania przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego bilansu finansowego za rok 2017.

 • Udzielenie absolutorium Zarządowi – podjęcie uchwał.

 • Omówienie zamierzeń, planów i kierunków działań Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w 2018 r.

 • Ustalenie wysokości składki członkowskiej – podjęcie uchwały.

 • Przyjęcie budżetu Związku na 2018 r. – podjęcie uchwały.

 • Debata na temat kierunków, możliwości i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego, z udziałem min:

- Jacka Boguckiego – Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego,

- Jerzego Leszczyńskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego,

- parlamentarzystów z województwa podlaskiego.

 • Dyskusja na temat Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, z dnia 11 stycznia 2018 r.

 • Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 2 lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Klejnikach odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, które zorganizowała sołtys sołectwa Klejniki I Pani Anna Sajewska. Warsztaty poprowadziła Pani Marta Piszczatowska z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.