24 sierpnia 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się zebranie wiejskie, które poświęcone było przebudowie ulicy wiejskiej w tej miejscowości.

 

 

Fotoreportaż


17 sierpnia 2012 r. w miejscowości Czyże na placu za remizą OSP w godzinach nocnych odbyła się plenerowa projekcja Kina ORANGE. Projekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów a film „Wyjazd integracyjny” w reżyserii Przemysława Angermana rozśmieszał do łez. Projekcja została zrealizowana w ramach projektu „Czyże – tradycje znane i mniej znane”

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczęła kontrolę punków składowania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czyże.

 


W dniu 14 sierpnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Czyże

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach.

b)    uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę.

5.     Odpowiedzi na interpelacje.

6.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

7.     Zamknięcie obrad.

 

Na zakończenie sesji została wręczona nagroda dla Pana Jarosława Daniluk z Hukowicz za zajęcie III miejsca podczas XIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie za krowę rasy białogrzbieta. Nagrodę wręczył Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk oraz Przewodnicząca Rady Gminy Czyże Pani Krystyna Gawryluk.

 


Porządek obrad Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach w dniu 9 sierpnia 2012 r.:

 

1.     Przeprowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia dobrowolnie leczenia odwykowego z osobą nadużywającą alkoholu. Zaproszono 3 osoby z miejscowości Leniewo, Czyże, Osówka na wniosek kuratora Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz rodziny.

2.     Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „DĄB” w Hajnówce o dofinansowanie spotkania integracyjnego AA i ich rodzin, które odbędzie się w dniu 08 września 2012r.

3.     Sprawy różne.

 


W dniu 10 sierpnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Porządek obrad:

 

1.     Informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych przez grupę roboczą.

2.     Szczegółowe zapoznanie się z wypełnionymi formularzami „Niebieska karta – A” i opracowanie planu pomocy rodzinie, w której dochodzi do przemocy.

3.     Sprawy różne.