W dniu 30 marca 2012 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie konkursu na temat zabytków regionu Puszczy Białowieskiej realizowanego w ramach projektu „Młodzież w akcji”. Laureatką konkursu została min Ewa Korolko uczennica klasy III Gimnazjum w Czyżach. Zajęła ona II miejsce w kategorii „Moja nominacja do zabytku regionu”. Tematem jej nominacji była miejscowość Klejniki. Gratulujemy!!!

 


Nowe Oznakowanie Miejscowości.

Pojawiły się kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie następujących sołectw:

 

- Klejniki – kolonia Tynkowszczyzna i kolonia Buryckie,

- Kuraszewo – kolonia Bujakowszczyzna,

- Kojły kolonia.

 


W dniu 26 marca 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIV sesja Rady Gminy Czyże

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

b)    funduszu sołeckiego,

c)     zmiany uchwały Nr 5.25.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże w obrębie gruntów wsi: Czyże, Zbucz, Osówka, Kojły, Morze i Szostakowo,

d)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże na 2012 rok,

e)    uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012”.

5.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych (na piśmie).

7.     Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8.     Informacja z realizacji uchwał za 2011 rok.

9.     Przyjęcie planów pracy Komisji stałych na rok 2012.

10.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

11.  Odpowiedzi na interpelacje.

12.  Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

13.  Zamknięcie obrad.


Eliminacje gminne

 XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

ph.  „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

      20 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Czyżach odbyły się eliminacje gminne XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

 

Jury eliminacji gminnych w składzie:

 

1. Sergiusz Noskowicz             - Przewodniczący

2. Krystyna Nikołajuk              - Skarbnik

3. Krystyna Kojło                     - członek

4.Jerzy Jakimiuk                       - członek

 

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału ustnego 5 uczniów ze szkoły podstawowej i 4 gimnazjalistów.

 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 

I grupa wiekowa ( szkoły podstawowe ): 

1. Gierasimiuk Krystian       - 6 pkt.

2. Andrejuk Łukasz              - 5 pkt.

3. Gawryluk Mateusz           - 3 pkt.

4. Ochryciuk Adam              - 2 pkt.

5. Ostapczuk Daniel             - 2 pkt   

 

II grupa wiekowa  ( gimnazja ):

1. Andrejuk Dawid               - 8 pkt.

2. Magruk Mateusz               - 8 pkt.

3.Frankowski Mariusz          - 6 pkt.

4. Szeszko Karolina              - 5 pkt.

 

      Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach, będą reprezentować Gminę Czyże na eliminacjach powiatowych w dniu 30 marca 2012 roku w Hajnówce.


Od 19 marca 2012 ruszył punkt pomocy dla rolników w wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie. Pomocy udzielają:
- Katarzyna Misiejuk - pokój nr 11 (na parterze),
- Joanna Białowieżec - Sala konferencyjna, Biblioteka Publiczna w Czyżach,
- Katarzyna Szyryńska - pokój nr 14 (na piętrze).
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 


Po zimowej przerwie ruszył kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz

 


Na prośbę mieszkańców sołectwa Klejniki Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach i Wójt Gminy Czyże zakupili szafę na zastawę stołową, która jest w posiadaniu sołectwa Klejniki I i Klejniki II

 


Rozpoczęła się budowa nowego ogrodzenia przy Urzędzie Gminy Czyże. Koszt inwestycji 33 500 zł.

 


W związku z awarią sieci wodociągowej dokonano remontu pomieszczeń Urzędu Gminy Czyże. Koszty związane z remontem pokryje firma ubezpieczeniowa Uniqa. Kwota remontu pomieszczeń 2 930 zł.

 


W dniu 5 marca 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się szkolenie dla rolników na temat „Znaczenia roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych w płodozmianie”. Spotkanie prowadziła Pani Nina Sacharczuk pracownik Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Hajnówce.

 


W dniu 6 marca 2012 r. gościliśmy studentów Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Wójta Gminy Czyże Jerzego Wasiluka a tematem spotkania było wprowadzenie do przygotowania przez studentów Wydziału Architektury koncepcji zagospodarowania budynku oraz najbliższego otoczenia po byłej Szkole Podstawowej w Klejnikach pod Centrum Kultury Białoruskiej. Studenci w ramach pracy zaliczeniowej przygotują projekty a komisja wybierze najlepsze prace i nagrodzi.

 


      W dniu 6 marca  2012 roku w Świetlicy Wiejskiej w Morzu odbyło się zebranie ogólnowiejskie, którego głównym celem było powołanie do życia Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą „LZS ORZEŁ MORZE”.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Andrzej Skiepko – V-ce Starosta Hajnowski i zarazem Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatowej LZS w Hajnówce.

- Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże,

- Jerzy Jakimiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach,

- Jan Surel – Radny Rady Gminy w Czyżach

W zebraniu udział wzięło około 30-tu mieszkańców wsi Morze ( Gm. Czyże ) i Krywiatycze ( Gm. Orla ).

      Na zebraniu zostały wybrane władze Stowarzyszenia:

 

W skład Zarządu weszli:

 

Prezes          – Krzysztof Chilimoniuk,

V-ce prezes – Jan Surel,

Skarbnik      – Krystyna Borowik,

Członek       – Andrzej Łojewski

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 

Przewodniczący – Jan Chilimoniuk,

Zastępca             – Dariusz Gierasimiuk,

Członek              – Marcin Hłasko

 

      W trakcie zebrania zatwierdzono Statut Stowarzyszenia oraz powołano  Komitet Założycielski upoważniony do rejestracji Stowarzyszenia w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Jan Surel, Andrzej Łojewski i Krzysztof Chilimoniuk.

 

     Jako główny cel Stowarzyszenie postawiło przed sobą:

·          reaktywowanie działalności sportowej,

·          zagospodarowanie miejscowego boiska sportowego i uporządkowanie terenu,

·          postawienie wiaty z wykorzystaniem na organizację imprez,

·          organizowanie imprez  przy współpracy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżach i Zespołem Szkół w Czyżach