W dniu 27 lipca 2012 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Czyże.

 

Porządek zabrania:

 

1.     Sprawozdanie z wykonania zadań Koła.

2.     Wybór Zarządu Koła i Komisji Socjalno – Bytowej.

3.     Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Rejonowego.

4.      Sprawy różne w tym:

-         uregulowanie składek członkowskich

-         pomoc i wsparcie osobom samotnym i niepełnosprawnym

 


26 lipca 2012 r. obok remizy w Czyżach zaparkował mammobus. Badania mammograficzne zorganizowała Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej w Białymstoku. Na badania zgłosiło się wiele kobiet, gabinet na kółkach był czynny do późnych godzin popołudniowych.

 


W dniu 17 lipca 2012 r. komisja do szacowania strat w składzie:

 

1. Pani Anna Ruczaj – pracownik Urzędu Gminy w Czyżach

2. Pani Nina Kościuczuk - pracownik Urzędu Gminy w Czyżach

3. Pani Nina Sacharczuk – pracownik Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 

dokonała w terenie oględzin zbiorów dotkniętych gradobiciem w dniu 4 lipca 2012 r. 24 lipca 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże komisja zakończyła prace związane z szacowaniem strat. Rozpatrzono łącznie 16 wniosków.

 


W dniu 17 lipca 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XVII sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

b)    zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

c)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę,

d)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę,

e)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę,

f)     podziału Gminy Czyże na obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

g)    określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkól w Czyżach.

5.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7.     Odpowiedzi na interpelacje.

8.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9.     Zamknięcie obrad.