Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2012 roku,

b)    powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej,

c)     podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

d)    przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji w Gminie Czyże na lata 2011-2016,

e)    podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

5.     Odpowiedzi na interpelacje.

6.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

7.     Zamknięcie obrad.

 


Trwają prace drogowe polegające na usuwaniu poboczy i odmulaniu rowów. Odcinki dróg gminnych do realizacji w roku bieżącym:

1. Klejniki - kol. Buryckie – odcinek długości 750 m

2. Klejniki – Śliwowo – odcinek długości 400 m

3. Śliwowo – Lady – odcinek długości 500 m

4. Kuraszewo - kol. Bujakowszczyzna – odcinek długości 1040 m

5. Kuraszewo – Usnarszczyzna– odcinek długości 880 m

6. Czyże – Srebrna Górka – odcinek długości 500 m


Rozpoczął się remont Świetlicy Wiejskiej w Szostakowie. Zakres prac remontowych:

- wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian i fundamentów płytami styropianowymi;

- wykonanie obróbek blacharskich oraz opaski z kostki betonowej wokół budynku;

- wykonanie posadzek, ułożenie terakoty, malowanie ścian, wykonanie tynku strukturalnego, malowanie dachu;

- wykonanie ogrodzenia betonowego.


Zakończyła się budowa ogrodzenia przy Urzędzie Gminy wraz z placem parkingowym wielkości 110 m2. Koszt budowy 33 500 zł.

 


W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”. Głównym celem Walnego Zebrania było uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Porządek Walnego Zebrania:

1.     Otwarcie zebrania.

2.     Wybór przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4.     Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6.     Przedstawienie sprawozdania z ostatniego naboru wniosków.

7.     Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2011.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

9.     Sprawy różne, wolne wnioski.

10.  Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

 

 


Wiosenne profilowanie dróg gminnych.

     Jak co roku w Gminie Czyże przeprowadza się profilowanie dróg. Celem jest usunięcie powstałych nierówności, ale przede wszystkim niwelacja poboczy, które przyczyniają się do niszczenia korony drogi poprzez zatrzymywanie wód opadowych.