27 lutego 2023 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lady w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Lady.

Ustala się porządek obrad zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.
5. Wybór Sołtysa.
6. Sprawy bieżące.

Nowo wybranym sołtysem sołectwa Lady został Pan Igor Korzunowicz.

 

 


W dniu 23 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski odbyło się spotkanie członków Partnerstwa Południowo - Wschodniego Podlasia.

 

 

 


W dniu 23 lutego 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim miała miejsce uroczystość z udziałem Zarządu Województwa Podlaskiego na czele z Marszałkiem Arturem Kosickim i włodarzami jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego związana z podpisaniem umów na realizację w ramach Programów Rozwojów Obszarów Wiejskich inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.  Gmina Czyże otrzymała środki w wysokości 3 309 989 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże”.

 

 


„I Turniej Tenisowy” odbył się dzięki uprzejmości Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Narwi. Wzięli w nim udział duchowni z powiatu hajnowskiego i samorządowcy, na czele ze Starostą Powiatu Hajnowskiego Andrzejem Skiepko. 

 

 

 


21 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce.

 

 


14 lutego 2023 r. w Hajnówce odbyło się spotkanie w sprawie składania wniosków o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W spotkaniu udział wzięli min. Senator PR - Jacek Bogucki i przedstawiciel BGK - Jacek Chańko.

 

 

 


W dniu 10 lutego 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbył się „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” z udziałem 5 z pośród 6 zaproszonych par. Jubileusz rozpoczął Marsz Mendelsona następnie Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czyżach Pani Walentyna Plewa odczytała życzenia zaproszonym Jubilatom, Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk przyłączył się do życzeń. Następnie Proboszcz Parafii Prawosławnej w Czyżach omówił krótką modlitwę za zdrowie Jubilatów. Na końcu zaśpiewała Grupa Wokalna ze Szkoły Podstawowej w Czyżach “Czyżowinki” pod przewodnictwem Pani Weroniki Topolewskiej. Uroczystość zakończyła się małym poczęstunkiem.
Wszystkim jubilatom GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozpoczęły się prace budowlane w klubie wiejskim w Osówce i świetlicy w Hukowiczach.