W dniu 26 stycznia 2022 roku został zakupiony kontener KP 20 dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czyżach. Koszt zakupu kontenera: 14760 zł. Zakupiony kontener będzie służył mieszkańcom Gminy Czyże do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przywiezionych do PSZOK bez dodatkowych opłat.

 

 


25 stycznia 2022 w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach z następującym porządkiem zebrania:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Wybór protokolanta obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2021 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z zadań gospodarczych za 2021 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania księgowej z zadań finansowych za 2021 r.
 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 9. Wniosek Zarządu i dyskusja nad dalszym funkcjonowaniem spółki.
 10. Zatwierdzenie wysokości składki członków spółki za 1 ha zmeliorowanych gruntów w 2022 r.
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW Czyże w Czyżach.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 13. Przedstawienie planu prac na 2022 r.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie obrad.


W świetlicy wiejskiej w Kuraszewie zawieszono zdjęcia przedstawiające Kuraszewo i jej mieszkańców na starej fotografii.

 

 

 


Spotkanie z Wiceministrem Obrony Narodowej Marcinem Ociepą.

 

 


9 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie z autorem książek o historii wsi z terenu gminy Czyże, Panem Jerzym Plewą. Tematem spotkania była historia Czyż ukazana na starej fotografii.