www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zasady zgłaszania szkód i wypłacania zasiłków

 

Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku klęski żywiołowej poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych, przewidziana jest pomoc finansowa, realizowana w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, a mianowicie:

·         zasiłek celowy w wysokości do 6 tysięcy złotych – podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy a wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej;

·         pomoc na remont budynku mieszkalnego w wysokości do 20 tysięcy złotych (wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych);

·         pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego, kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych (wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych lub wyżej). Jednocześnie każda rodzina i osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej ma

prawo do różnych form pomocy społecznej. Wsparcie to realizowane jest przez ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób potrzebujących obejmuje w szczególności:

·         udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania,

·         pomoc socjalną,

·         poradnictwo specjalistyczne,

·         wsparcie w formie interwencji kryzysowej,

·         pomoc  w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Obecnie do pomocy osobom poszkodowanym włączyły się także Ochotnicze Hufce Pracy, które oferują bezpłatne miejsca noclegowe i wyżywienie. Gminy mogą ubiegać się również o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na wsparcia w formie m.in. robot publicznych czy prac społecznie użytecznych, jeśli będą one związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, również Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. Program PFRON umożliwia w sytuacji kryzysowej udzielanie pomocy finansowej poszkodowanym osobom niepełnosprawnym.

 

Ogólne wytyczne dot. sporządzania protokółów z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rolnictwie.

 

Zasady ubiegania się jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie ze środków

budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – infrastruktura komunalna.

 

Procedura pomocy społecznej w przypadku zdarzeń klęskowych.

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże