www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 27 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

b)    zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże,

c)     funduszu sołeckiego,

d)    podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

e)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

f)     sprzedaży nieruchomości,

g)    uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019”.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

6. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017”

7. Informacja z realizacji zadań wynikających z „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk, członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski oraz Nina Sacharczuk z PODR w Hajnówce.

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże