www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 29 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXV sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.    Interpelacje radnych.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)   zmiany uchwały Nr XXXIV/162/10 Rady Gminy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia,

b)    zmian Statutu Gminy Czyże,

c)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

d)   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże,

e)   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

5.    Przygotowanie Zespołu Szkół w Czyżach do nowego roku szkolnego.

6.    Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7.    Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8.    Odpowiedzi na interpelacje.

9.    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

 W obradach uczestniczył Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże