www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXX sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.    zmian w budżecie gminy na 2018 rok

b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021,

c.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 rok,

d.    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2018 roku,

e.    podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

f.     określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czyżach,

g.    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże w obrębie ewidencyjnym Morze,

h.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże w obrębie ewidencyjnym Morze.

5.    Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

6.    Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7.    Informacja kierowników jednostek organizacyjnych.

8.    Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

9.    Odpowiedzi na interpelacje.

10. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Starostwa Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk, członek Zarządu Powiatu Jan Adamczuk i Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże