www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 26 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się 4 sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Sprawdzenie quorum obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019 -2022,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok,

d) funduszu sołeckiego,

e) nadania statutu Sołectwu Czyże,

f) nadania statutu Sołectwu Hukowicze,

g) nadania statutu Sołectwu Kamień,

h) nadania statutu Sołectwu Klejniki I,

i) nadania statutu Sołectwu Klejniki II,

j) nadania statutu Sołectwu Kojły,

k) nadania statutu Sołectwu Kuraszewo,

l) nadania statutu Sołectwu Lady,

ł) nadania statutu Sołectwu Leniewo,                              

m) nadania statutu Sołectwu Łuszcze,                             

n) nadania statutu Sołectwu Morze,                                

o) nadania statutu Sołectwu Osówka,

p) nadania statutu Sołectwu Podrzeczany,

r) nadania statutu Sołectwu Rakowicze,

s) nadania statutu Sołectwu Sapowo,

t) nadania statutu Sołectwu Szostakowo,

u) nadania statutu Sołectwu Wólka,

w) nadania statutu Sołectwu Zbucz,

x) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

y) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk Podlaski przez Gminę Czyże,

z) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Bielsk Podlaski Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Bielsk Podlaski.

ź) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2019 roku”,

ż) ustalenia stawek opłaty adiacenckiej,

aa) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Czyżach za 2018 rok oraz realizacji uchwał.

5.     Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6.     Informacja z realizacji zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.

7.     Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8.     Odpowiedzi na interpelacje, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

9.     Zapytań i wolne wnioski. 

10.   Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Joanna Kojło, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże