www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W dniu 27 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie na 2017 rok,

b)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2018-2021,

c)    ustalenia budżetu gminy Czyże na rok 2018,

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

e)    przyjęcia „Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czyże na lata 2013-2020”,

f)    przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”,

g)    ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Czyże.

 1. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2018 rok.

 2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.

 3. Sprawozdanie z działalności kierowników jednostek organizacyjnych.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Odpowiedzi na interpelacje.

 6. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

 7. Zamknięcie obrad.

 

Z okazji 5-lecia powstania Stowarzyszenia Orzeł Morze na ręce radnego z sołectwa Morze zostały przekazane drobne upominki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże